Jenaplan Vlaardingen

Op de vraag: “Wat doet een kind op school?” kan iedereen antwoord geven. Leren natuurlijk! Er wordt dan al gauw gedacht aan de basisvaardigheden rekenen, taal, lezen en schrijven. Op onze Jenaplanschool vormt samen leven ook een essentieel onderdeel van onze cultuur. Wij vinden dat samen leven te leren valt en wij willen nadrukkelijk een pedagogische school zijn. Daarbij is het unieke kind met zijn of haar specifieke talenten principieel het uitgangspunt. Al die talenten willen we ontwikkelen om ze tot hun recht te laten komen. Kinderen leren op onze Jenaplanschool samen werken om later in de samenleving mee te kunnen bouwen aan een vreedzame democratische maatschappij. Om dit te kunnen bereiken is het nodig dat kinderen ook leren communiceren, plannen, creëren, reflecteren, presenteren, verantwoorden. Zo wordt samenwerken, oefenen in samen leven.

Onze school heeft een openbare identiteit. Iedereen is welkom ongeacht geloof, ras of huidskleur. Alle kinderen met verschillende achtergronden en thuissituaties mogen bij ons naar school komen, omdat wij het als onze uitdaging zien om de verschillen te benutten en te waarderen!

Werkwijze

Wij gaan uit van de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs. Dat betekent dat we veel aandacht hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind en de creatieve vorming, maar zeker ook voor cognitieve vaardigheden en kennis. Ons onderwijs is ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht, zin zoekend, coöperatief, wereld oriënterend en kritisch. Binnen een heldere structuur hebben kinderen begrensde mogelijkheden om zelf keuzes te maken. Onze kwaliteit is dat we blijvend leren en ontwikkelen om binnen de principes van Jenaplan optimale resultaten te behalen.

Stamgroepen

Op onze school werken we met stamgroepen. Dit zijn groepen met kinderen van meerdere aaneensluitende leerjaren in één groep. De kinderen helpen elkaar en leren van en met elkaar. Wij kiezen hiervoor omdat je in de maatschappij en in een gezin ook te maken hebt met verschillende leeftijden. Kinderen uit verschillende stamgroepen hebben nauw contact met elkaar. Onze kwaliteit is dat kinderen zich veilig, gewaardeerd en uniek voelen.

Ritmisch weekplan

Kenmerkend voor ons onderwijs is het ritmisch weekplan. Binnen dit weekplan zorgen we voor een balans tussen de inspannende en ontspannende activiteiten. Taal, rekenen, lezen, spelling en schrijven geven we in de ochtend. In de middag werken we aan de projecten, spel, culturele en creatieve activiteiten. Aangezien we proberen binnen de dag, de week, de maand en het jaar aan inspanning en ontspanning te doen en de 4 basisvormen door de hele week, maand, jaar en dag ritmisch terug te laten komen, noemen we het een ritmisch weekplan.

Werken

Kinderen krijgen instructies, werken zelfstandig aan een taak, plannen activiteiten en ondernemen gezamenlijke acties. De stamgroepleider geeft les, stuurt activiteiten aan, begeleidt kinderen, helpt en ondersteunt waar kinderen dit nodig hebben. Het aanbod staat dagelijks op het screen en wordt doorgesproken zodat iedereen weet hoe de dag zal verlopen en wat verwacht wordt. Onze kwaliteit is dat kinderen rustig, geconcentreerd zelfstandig en samen kunnen werken en dat we structuur bieden met duidelijk regels, ritmes en regelmaat, waarbinnen ruimte is voor eigen inbreng.

Gesprek

We beginnen elke dag met de kring in alle stamgroepen. In de kring is ieder kind een gelijkwaardige gesprekspartner. Kinderen leren naar elkaar te luisteren, vragen te stellen en zichzelf te presenteren. In de kring geeft de stamgroepleider instructies, worden verhalen verteld, gesprekken gevoerd, gezongen, meningen uitgewisseld en ervaringen gedeeld. Onze kwaliteit is dat de kringgesprekken elke dag inhoud hebben en verlopen met respect voor een ieder.

Spel

Spelend leren en lerend spelen. Dat is een waarde die elk mens nooit zou mogen verliezen. Spel wordt op onze school gestimuleerd in alle stamgroepen. Onze kwaliteit is dat we uitdagen en uitnodigen tot spel om niet alleen te leren met je hoofd, maar ook door de ervaring en met elkaar.

Viering

Wij vieren regelmatig in een schooljaar met elkaar, niet alleen de feesten, maar ook de samenkomsten waarbij we elkaar tonen wat we hebben geleerd. Onze kwaliteit is dat verschillende culturele en creatieve uitingen gepresenteerd worden terwijl gezamenlijkheid en zingeving daarbij centraal staan. Als school doen we mee met alle (christelijke) feesten die in Nederland erkend zijn zoals Kerst, Pasen en Sinterklaas. Omdat we een openbare school zijn op neutrale grondslag kunnen we ook feesten vieren van andere godsdiensten om daarmee tegemoet te komen aan de cultuur en belevingswereld van de kinderen die bij ons op school zitten. We verwachten dat alle kinderen meedoen met deze feesten omdat ze een niet-religieuze insteek hebben, maar ze een wereld oriënterend karakter dragen.

Stamgroepwerk

Stamgroepwerk zijn projecten waar de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek in verwerkt zijn. We gaan uit van de kerndoelen en voldoen daarmee aan de wet, maar we gaan veel verder. De projecten zijn een rijke mix van kennis, vaardigheden en activiteiten over de wereld om ons heen in de breedste zin van het woord. De stamgroepleider verzorgt de planning en de voorbereidingen. De kinderen geven mede inhoud aan de projecten door kennis te delen of hun eigen belevingswereld in te brengen. We integreren culturele, creatieve, sportieve, natuureducatieve en kookactiviteiten in de projecten. Ook gaan we op excursie om de wereld buiten de school te ervaren en ervan te leren. Voor onze school is de wijk waar de school in staat een belangrijk leerterrein omdat we daar veel kunnen beleven en de echte wereld kunnen ervaren. Onze kwaliteit is dat het aanbod binnen wereld oriënterende vakken rijk is en vol belevenissen zit.

Zelfstandig werken

Na de instructies gaan de kinderen aan de slag met de verwerking van het geleerde. Dit doen ze stil en in principe voor zichzelf. Als de kinderen met hun weektaak of stamgroepwerk van de projecten aan de slag gaan, doen ze dit tijdens de blokuren. In alle stamgroepen kunnen kinderen zelfstandig keuzes maken hoe ze hun werk plannen. Op de dag- of weektaak geeft de stamgroepleider aan welke basisactiviteiten af moeten zijn en zeker gedaan moeten worden. Ook staan op de weektaak extra activiteiten waar keuzes uit gemaakt kunnen worden.

Methode en computers

Voor taal gebruiken we Taal in Beeld, voor rekenen en spelling gebruiken we de Doelenmethode, voor lezen gebruiken we Veilig Leren Lezen, Leestheater en Nieuwsbegrip. Voor schrijven gebruiken we Pennenstreken. Dit zijn moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen. Voor wereld oriëntatie gebruiken we als leidraad De Grote Reis, maar nog veel meer materiaal van internet om onze projecten te verrijken en te verdiepen. De verkeerslessen worden gegeven aan de hand van de werkbladen die door Veilig Verkeer Nederland worden uitgegeven. Techniek maakt onderdeel uit van de projecten. We maken gebruik van moderne software om het leerproces te ondersteunen. Ook maken we gebruik van digiborden om de instructies te ondersteunen en chromebooks om de opgaven te verwerken.
Onze kwaliteit is dat we voor kinderen inzichtelijk maken wat ze moeten kennen en kunnen per vakgebied en per leerjaar zodat de instructies gericht en doelmatig gegeven kunnen worden.

Engels

We geven de kinderen vanaf groep 1 tot en met 8 Engelse les. Wij maken hierbij gebruik van de methode “Groove me”. Aan de hand van liedjes leren de kinderen Engels. Bij de kleuters leren ze onder andere tellen, de dagen van de week, de kleuren en Engelse woordjes die bij de belevingswereld van een kleuter passen. Vanaf groep 3 breiden we dit verder uit met woorden, begrippen, gezegdes aangevuld door liedjes teksten lezen en gesprekken voeren in het Engels.

Mindfulness

Omdat we geloven dat kinderen baat hebben bij rust en evenwicht, bieden wij hen de kans om tot zichzelf te komen en vol zelfvertrouwen de wereld tegemoet te treden. In elke stamgroep worden mindfulnessactiviteiten gedaan. De kinderen leren door mindfulness goed naar zichzelf te luisteren, lichamelijke signalen gewaar te worden, tot rust te komen en goed adem te halen. Wij ervaren dat kinderen baat hebben bij momenten van inkeer en meditatie. Onze kwaliteit is dat we met kinderen samen, tot bezinning komen.shopify visitor statistics


Contact

Jenaplan Vlaardingen
Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 471 29 14
E-mail ons

Maand archief

facebook