Praktische zaken

Praktische zaken

Hieronder hebben we veel praktische zaken voor u op alfabetische volgorde voor u overzichtelijk bij elkaar gezet.

Aanmelden

Ouders die belangstelling hebben voor onze school kunnen naar de Open Ochtenden of de Open Avonden komen die wij jaarlijks organiseren. Tijdens de Open Ochtend of de Open Avonden ontvangen ouders een vooraanmeldingsformulier. Nadat het vooraanmeldingsformulier volledig is ingevuld door de ouders, wordt door ons gebeld naar de vorige school of naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf om informatie over het kind te vernemen. Deze vooraanmelding is nog geen definitieve aanmelding. De directeur nodigt daarna de ouders uit voor een  gesprek en rondleiding. Daarna wordt de aanmelding in principe in behandeling genomen doordat ouders het aanmeldingsformulier invullen. Pas als dit formulier is ontvangen door de school en verwerkt is in de kinderenadministratie is de aanmelding definitief. De ouders krijgen daarvan bericht.

 

Voor kinderen die eerder op een andere basisschool hebben gezeten overleggen we met de school waar het kind vandaan komt en adviseert het Samenwerkingsverband ““ Onderwijs Dat Past “” over een eventuele overstap voordat het kind definitief wordt aangemeld. We nemen een advies van de basisschool waar het kind op zat altijd over.

 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat we niet tot plaatsen van een kind overgaan. Ons maximum is 30 kinderen per groep, maar daar kunnen we dus in sommige gevallen van af wijken:

 • Als de groep te groot wordt. Sommige groepen kunnen beter wat kleiner blijven om een goed sociaal klimaat te blijven realiseren.
 • Als er teveel kinderen in de groep zijn met speciale onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften.
 • Als wij de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte niet aankunnen door een gebrek of tekort aan kennis, vaardigheden, mensen of middelen.
 • Als we van mening zijn dat het Jenaplanconcept het kind eerder zal belemmeren in zijn of haar ontwikkeling en leerproces, dan stimuleren. Sommige kinderen zijn gebaat bij een regulier leerstofjaarklassensysteem en deze kinderen doen we geen plezier op een Jenaplanschool.

Aanschaffen

Bij ons op school bewegen kinderen tijdens de gymles in de gymzalen in sporttenue. Kleuters bewegen in hun ondergoed. Ouders schaffen daarom vanaf groep 3 shirtje, broekje en schoenen aan.

Schrijfgerei, papier en mappen krijgen de kinderen van school. Kinderen schrijven met een Stabilo. De eerste krijgen ze van school in groep 4 en als deze kapot gaat of versleten is, schaffen de ouders dezelfde pen aan. Dit kan via school. Andere schrijfmaterialen die kinderen van thuis willen meenemen, worden niet toegestaan. De kinderen vanaf groep 6 kopen een agenda omdat we ze al vroeg willen leren om hier mee om te gaan.

 

 

Activiteiten

Elk jaar zijn er een aantal activiteiten die terugkeren zoals:

 • Kamp voor de bouwbouwgroep 7-8
 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Pasen
 • Sportdag en/of Koningsdag
 • Schoolreis
 • Eindfeest

Verder doet elke groep excursies die de stamgroepleider zelf plant en onder de aandacht brengt van ouders.

Bewegen

Om lekker te kunnen bewegen en sportief bezig te kunnen zijn,  bieden we buitenspelen, spelen in het speellokaal en gym structureel aan. In elk schooljaar komen ook nog andere bewegingsactiviteiten aan bod zoals dans, sportdagen, sponsorloop en wandelingen. Tijdens de gymlessen is het verplicht om gymkleding en sportschoenen te dragen.  Onze kwaliteit is dat we diverse sport- en spelmogelijkheden bieden waarbij individuele prestaties, samenwerken, samen spelen en sportiviteit centraal staan. Het bewegingsonderwijs wordt gegeven door stamgroepleiders met een gymbevoegdheid en we werken met de leerlijnen van Basislessen Bewegen.

Binnenkomen en naar huis gaan

De deuren gaan om 08.30 uur open. Om 08.40 uur gaat de bel. De kinderen geven de stamgroepleider een hand en gaan een boekje lezen of een spelletje doen omdat we de dag rustig willen starten. De stamgroepleiders gaan om 08.45 uur met de kinderen in de kring zitten en we zien graag dat ouders dan de school verlaten.

We willen graag op tijd beginnen, dus zorg ervoor dat u op tijd op school komt en op tijd vertrekt.  Wij hanteren de 3, 6, 9 regel van leerplicht. Bij drie keer te laat komen volgt een gesprek met de stamgroepleider. Bij 6 keer te laat komen volgt een gesprek met de directeur.  Bij 9 keer te laat komen gaan we melding maken bij leerplicht. In sommige gevallen kan ook een melding worden gedaan bij leerplicht als en kind te vaak ziek thuis is. Deze melding wordt dan eerst vooraf gegaan door een oproep bij de schoolarts en gesprek met de gezinsspecialist.

Boss project

De stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs is  een samenwerkingsvorm aangegaan in een projectvorm met de Pabo Hogeschool Rotterdam en het Kenniscentrum Rotterdam. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs. Binnen dit project kunnen scholen gaan waarmaken dat ze opleidingsschool zijn voor studenten van de Pabo. Voor ons betekent dit dat wij opleidingsschool worden speciaal voor het Jenaplanonderwijs in deze regio. Daartoe heeft het personeel zich laten scholen tot coach van studenten en opleider in de dagelijkse praktijk.

 

 

Burgerschap en sociale integratie

Kinderen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om de kinderen op een goede manier hierop voor te bereiden. Kinderen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij kinderen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen kinderen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.

Actief burgerschap en sociale integratie is in ons schoolbeleid verweven, het is geen vak dat op het lesrooster staat. De verschillende aspecten komen in verschillende vakken aan bod en zijn geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk en schoolcultuur. Burgerschap en sociale integratie leren de kinderen, maar we oefenen ook met ze in situaties als:

 • Kringgesprekken
 • Deelname aan kunstenplan van de Gemeente Vlaardingen.
 • In de bovenbouw wordt het project Wereldgodsdiensten behandeld.
 • Projecten en diverse excursies.
 • Vieringen en feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Suikerfeest en Ramadan
 • Bij wereldoriëntatie wordt aandacht besteed aan zaken als landen, volken, culturen, gebruiken en folklore.
 • We geven de lessen van de Vreedzame school.
 • We houden soms verkiezingen als dit past in het project of bij de actualiteit.
 • Door het kindpanel hebben kinderen inspraak
 • Bij de keuzecursus zitten soms workshops over de staatsinrichting en democratie.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 en 7, of als uw kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school een jeugdverpleegkundige verbonden.

Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een afspraak op het CJG of op school. Bij de uitnodiging zitten twee vragenlijsten.

Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en motoriek van uw kind. Ook wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te gaan. We gebruiken hiervoor de antwoorden van de ingevulde vragenlijsten. Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze stellen.

Wij werken nauw samen met school. De leerkracht ziet uw kind dagelijks. Daarom bespreekt de jeugdarts, met uw toestemming, vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat. Eventuele bijzonderheden zal de jeugdarts met u bespreken.

Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt hierover vooraf een brief via het RIVM.

Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer
Ook in groep 7 nodigen wij u en uw kind uit voor een afspraak op school of op het CJG. U heeft dan een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. Deze vragen kunt u stellen aan de jeugdverpleegkundige. Ook wordt uw kind gemeten en gewogen.

Vóór de afspraak vragen we u om thuis een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. U kunt de antwoorden meenemen naar de afspraak en bespreken met de jeugdverpleegkundige.

 

Komt de jeugdverpleegkundige naar de school van uw kind en kunt u niet aanwezig zijn? Dan wordt uw kind alleen gewogen en gemeten. Uw kind mag hierbij de kleding aan laten. De resultaten krijgt uw kind mee naar huis in een brief van de jeugdverpleegkundige.

Ook voor de afspraak in groep 7 werken wij nauw samen met de school. De leerkracht ziet uw kind dagelijks. Daarom bespreekt de jeugdverpleegkundige, met uw toestemming, vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat. Eventuele bijzonderheden zal de jeugdverpleegkundige met u bespreken.

Schoolziekteverzuim

Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.

 

Zorgteam op school
Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan de school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hier wordt u altijd van op de hoogte gebracht.


De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!

 

De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:

 • Mariëtta Stoel
 • Telefoonnummer: 010 – 4608190
 • E-mail: m.stoel@cjgrijnmond.nl

Alles over gezond en veilig opgroeien
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Als u dat wil, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website www.cjgvlaardingen.nl

 

Ondersteuningsteam op school

Het ondersteuningsteam is een team van verschillende deskundigen die overleg voeren met ouders als de ontwikkeling van een kind op de één of andere manier stagneert en er hulp en/of advies nodig is van specialisten.  Afhankelijk van de vraag kan de school de gezinsspecialist van Minters,  jeugdverpleegkundige van het CJG, de wijkagent, de logopediste, de contactpersoon van het Samenwerkingsverband ““ Onderwijs Dat Past “” of andere specialisten uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Dit multidisciplinair overleg vindt altijd plaats met ouders erbij. Gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen.

Communiceren

Als school hanteren we een aantal belangrijke manieren om te communiceren met de ouders:

1- Gesprekken. U kunt altijd een gesprek aanvragen met de stamgroepleiders, de ib-er of de directie.
2- Mededelingenborden die naast de klaslokalen hangen, bevatten informatie van de groep waar uw kind in zit.
3- Via Parnassys ontvangt u berichten van de stamgroepleider van uw kind.
4- Website. Onze website is goed gevuld en we streven er naar zo transparant en actueel mogelijk te zijn. U vindt op onze website veel beleidsdocumenten.
5- Nieuwsbrief. Bijna elke week komt er een nieuwsbrief uit. Door middel van deze nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van actuele, belangrijke informatie.
6- Facebook. Deze vorm van Social Media gebruiken we om te laten zien wat we doen en welke leuke activiteiten er op school gebeuren. We zijn waakzaam en terughoudend omdat we de privacy van mensen respecteren.

7- Klasbord is een app waar we foto’s in een beschermde omgeving plaatsen zodat alleen ouders deze kunnen zien.

Contact

Stamgroepleiders hebben voor school geen tijd om ouders te spreken, maar na schooltijd wel. U kunt altijd een afspraak maken.  Ook bij de directeur of de interne begeleider kunnen ouders terecht nadat een afspraak is gemaakt.

Contactouders

Elke groep heeft een contactouder. Deze ouder is de schakel tussen de school en alle andere ouders van de betreffende groep. Elk jaar opnieuw wordt aan ouders gevraagd om zich beschikbaar te stellen voor deze taak. De stamgroepleider maakt zelf de keuze wie het gaat doen.

Dans

Suzanne van Gennip is de dansjuf van onze school. Deze danslessen worden door de Ouderraad betaald. Elke week krijgen alle groepen ongeveer 3 kwartier dans. Met haar dansen sluit ze inhoudelijk aan bij de projecten van wereldoriëntatie.

Dieren in de school.

In 2016-2017 heeft het kindpanel aangegeven dat ze graag dieren in de school wilden. Nadat de enquête uitwees dat de meerderheid van de ouders, kinderen en personeelsleden het daarmee eens was, staan we dieren toe waar mensen niet snel allergisch voor kunnen zijn. Zo hebben we twee Labradoodles in de school. Dit zijn hypoallergene honden waar mensen niet allergisch voor kunnen zijn omdat ze geen haren verliezen. Vissen of schildpadden kunnen ook op school in een klas vertoeven.

 

Engels

We geven de kinderen vanaf groep 1 tot en met 8 Engelse les. Wij maken hierbij gebruik van de methode “Groove me”. Aan de hand van liedjes leren de kinderen Engels. Bij de kleuters leren ze onder andere tellen, de dagen van de week, de kleuren en Engelse woordjes die bij de belevingswereld van een kleuter passen. Vanaf groep 3 breiden we dit verder uit met woorden, begrippen, gezegdes aangevuld door liedjes, teksten lezen en gesprekken voeren in het Engels.

Eten en drinken

Voor het  tienuurtje en voor de lunch, nemen de kinderen zelf eten en drinken mee. We adviseren zoveel mogelijk gezonde dingen volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dit betekent dat we geen snoep en frisdranken willen zien voor de tienuurtjes en de lunch. Voor de traktaties zien we graag gezonde “hapjes” en zo min mogelijk snoep. Als u uw kind toch snoep, vette snacks  of frisdranken meegeeft, kan het mee teruggaan in de brooddoos naar huis.

Fiets of autovervoer

Regelmatig gaan we op excursie of ergens heen. Dit doen we lopend, fietsend of met auto’s. Als ouders kinderen vervoeren moeten ze in het bezit zijn van een inzittende verzekering en gordels. Kinderen zitten alleen voorin als ze langer zijn dan 1.50 m. Als de kinderen fietsen, doen ze dit onder begeleiding en met een neonkleurig jasje aan. Als de kinderen gaan lopen, gaan er begeleiders mee, behalve naar de gymzaal, want die is dichtbij.

Foto en film

Op onze school worden regelmatig en vaak wel dagelijks, foto’s en films gemaakt om op Facebook te zetten of om op onze website te plaatsen. Ook gebruiken wij films van lessen van stamgroepleiders voor professionaliseringsdoeleinden. Dit beeldmateriaal wordt niet vertoond aan derden en vernietigd na gebruik. Als ouders bezwaar hebben dat het kind wordt gefotografeerd of gefilmd voor dit interne gebruik of voor plaatsing op het world wide web, kunnen ze dit op het aanmeldingsformulier kenbaar maken of zich schriftelijk melden met hun bezwaar bij de directeur van onze school. Aan het begin van elk schooljaar komt de schoolfotograaf bij ons op school. Ouders zijn niet verplicht de foto’s af te nemen.

Gescheiden ouders

Als ouders gescheiden zijn, heeft de school informatieplicht naar beide ouders. Meestal kunnen we goed afspreken dat de ene ouder de ander informeert. Als de communicatie tussen beide ouders dusdanig verstoord is dat informatie overbrengen over het kind niet mogelijk is, horen we dat graag. We kunnen ouders dan digitaal informeren over vorderingen door het portfolio te verzenden. Liever zien we dat ouders samen op een gesprek verschijnen zodat ze allebei de informatie uit eerste hand horen. Het protocol staat op de website.

Gevonden voorwerpen

Wie iets kwijt is, kan dit wellicht terugvinden in de bak van de gevonden voorwerpen. De school is niet aansprakelijk ingeval van verlies of diefstal.

Groep 8 activiteiten

Wij maken een film als afscheid van groep 8 en nemen als hele school afscheid van de kinderen tijdens een viering. Ook maken de kinderen van groep zelf thuis een eindwerkstuk waarvoor wij op school een tentoonstelling inrichten. Ouders organiseren zelf ook vaak feestjes of andere activiteiten, maar die vallen niet onder verantwoordelijkheid van de school.

Gymtijden

De kinderen die recht hebben op gymlessen van groep 3 tot en met 8 doen dit in de gymzaal bij de school op vrijdag. Elke groep gymt 1 x per week 1 uur en heeft 3 kwartier dansles. Zo verantwoorden wij voldoende beweging voor de kinderen. Bovendien spelen ze elke tussen de middag zo veel mogelijk buiten. De kleuters gymen twee keer 3 kwartier per week in de speelzaal van de Groene Draad.

Hoofdluis

Na elke vakantie helpen ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis. Als er hoofdluis gevonden is, worden de ouders op de hoogte gebracht en verzoeken wij ouders het kind meteen te behandelen alvorens het weer plaats neemt in de stamgroep.

Huisvesting

Van 2011 tot 2016 zaten we in een oud schoolgebouwtje aan de Seringenstraat. Daarvoor heeft de school in de van Maanenstraat voor langere tijd een schoolgebouw gehad. Sinds augustus 2016 verblijven we in een nieuwbouwlocatie in het gebouw van de Groene Draad aan de Van Hogendorplaan. In dit gebouw zijn ook Basisschool Avonturijn en IKC Jan Ligthart gehuisvest. In het schooljaar 2017-2018 bleek deze locatie te klein voor alle drie de scholen. De Jenaplanschool is toen met twee groepen verhuisd naar de Magnoliastraat. Deze oplossing was tijdelijk. Vanaf schooljaar 2018-2019 zit de jenaplanschool met 6 groepen in het gebouw van de Groene Draad. Ook deze situatie is tijdelijk.

Er worden plannen gemaakt om in de nabije toekomst voor de Jenaplanschool een andere locatie te zoeken of nieuwbouw te realiseren. De huisvestingsproblematiek maakt wel dat dit als onrust wordt ervaren omdat tegenwoordig elk jaar opnieuw de huisvesting onduidelijk is. Ouders, kinderen, personeel en directie hebben daar last van doordat onzekerheden ons werk en schoolleven onnodig negatief beïnvloeden. Bovendien is ons onderwijsconcept geënt op het vormen van een gemeenschap. Als we uit elkaar worden gehaald, heeft dit negatieve gevolgen voor het beleefde klimaat in de school.

Huiswerk

Huiswerk maken is makkelijk en leuk, want we hebben Squla aangeschaft voor alle kinderen. We verwachten dat alle kinderen vanaf groep 3 thuis dagelijks oefenen met Squla met rekenen , spelling, lezen en woordenschat. De andere vakken mogen uiteraard ook geoefend worden.

Inspectie

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van alle onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doet zij onder andere door de scholen te bezoeken. De onderwijsinspectie is tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben met ingang van 10 september 2013 voor vier jaar het basis toezichtsarrangement gekregen.

 

Contact met de onderwijsinspectie E-mail: info@owinsp.nl

Website: www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld → meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111.

Jaarplan en jaarverslag

Elk schooljaar sluiten we af met een jaarverslag en starten we opnieuw met een jaarplan. In deze documenten communiceren we over onze verbeterplannen en ontwikkelingen. De zaken die voor 2018-2019 op de rol staan, zijn:

 • Aanbod voor NT2 opzetten.
 • Aanbod voor meer- en hoogbegaafden opzetten.
 • Opleidingsschool verder uitbouwen in samenwerking met de PABO.
 • Volgen van verschillend scholingsaanbod.
 • Professionaliteit van het team in relatie tot de competenties van de schoolleider verbeteren met als doel de opbrengsten te verhogen.
 • In de zelfanalyse beschrijven we de acties die we uitvoeren om de opbrengsten te verhogen.
  Onze interventies om de opbrengsten te verhogen zitten op het vlak van
  – Het verbeteren van de didactiek en deze uitvoeren in relatie tot de Jenaplan essenties.
  – De veiligheid en het pedagogisch klimaat versterken door te werken aan de Vreedzame school, de executieve functies en de sociaal emotionele ontwikkeling.
  – Omgaan met diversiteiten door aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen in de lessen en de te verwerken in de dagplanning. –
  – Onderwijsbehoeften van kinderen achterhalen en in deze behoeften voorzien door aanpassingen te doen in tijd, tempo of aanpak.
  Het professionele handelen van het team te verbeteren en dit te doen in relatie tot de schoolleiderscompetenties. We gaan werken aan de cultuur en we beginnen bij onszelf.

 

Kamp

Elk jaar, om en nabij de herfstvakantie of de voorjaarsvakantie, gaat de bovenbouwstamgroep op kamp (dit kan in het geval van een driejarige stamgroep 6-7-8 zijn, maar als we een tweejarige stamgroep hebben, gaat groep 7-8 op kamp). Dit doen we om het groepsgevoel te verstevigen en elkaar op een andere manier en in een andere omgeving te leren kennen.

Kindpanel

Uit elke groep zijn één of  twee kinderen vertegenwoordigd die met de directeur kunnen spreken over zaken die hen bezig houden en die ze graag veranderd zouden willen zien op school. Het kindpanel komt drie keer per jaar bij elkaar.

 

Klachten

We vormen als school een gemeenschap. Daarom dragen zowel ouders als perosneel de verantwoording om de relatie goed te houden en niet in “wij en zij” te belanden. We vragen van iedereen om zaken op de juiste plaats en met de juiste persoon te bespreken. Ook vinden wij dat de toon uitmaakt zodat de relatie niet te verstoord wordt. Omdat we een gemeenschap vormen, vinden wij het van belang dat als ouders of personeelsleden bezwaren of klachten hebben, ze dit vanuit zichzelf/hun eigen perspectief verwoorden zodat wij in staat worden gesteld om te luisteren en eventueel te verbeteren. Als ouders of personeelsleden een klacht hebben, proberen wij dit in eerste instantie zoveel mogelijk in gesprek met betrokkenen op te lossen. In het uiterste geval, als de klacht op school niet goed wordt opgelost, kunnen ouders en personeelsleden  gebruik maken van de klachtenregeling van het bestuur van Wijzer in Opvang en Onderwijs (www.wijzer.nu). Als daar ook daar niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, kunnen ze terecht bij de vertrouwenspersoon mevr. Letteke Steurkogel van het CED, telefoon 010-4071599 of bij de inspectie van  het basisonderwijs (www.onderwijsinspectie.nl) of de Landelijke klachten commissie  (www.onderwijsgeschillen.nl). De klachtenregeling staat ook op de website van de Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs.

Maatjes

We vormen als school een gemeenschap. Elk kind heeft in de school een maatje die in een andere stamgroep zit. Bij bepaalde activiteiten vragen we de kinderen deze met hun maatje te doen. Zo zijn de kinderen met hun maatje bij de vieringen en als we als school op pad gaan, lopen de maatjes samen. Zo leren kinderen elkaar beter kennen ook al zitten ze niet bij elkaar in de stamgroep. Bovendien leren ze om verantwoordelijk voor elkaar te zijn en zorgzaam met elkaar om te gaan.

Meldpunt

Het meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld “ Veilig Thuis “ is er voor ouders en stamgroepleiders. Bij het vermoeden van fysieke of emotionele mishandeling door middel van agressie of verwaarlozing kan contact worden opgenomen met Veilig Thuis. Telefoon: 0800 2000 (gratis, 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar). Adres: Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, Paul Krugerstraat 181, 3072 GJ Rotterdam. De website waar informatie staat over dit onderwerp is:

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/kindermishandeling

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en teamleden. Deze raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. Bij belangrijke beslissingen moet eerst de MR gehoord worden en in sommige gevallen is toestemming van de MR nodig. De MR van onze school bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders.  Onze medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Wijzer in opvang en onderwijs. Hierover vindt u meer informatie op de website van Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs (www.wijzer.nu)

In de Medezeggenschapsraad zijn de volgende personen vertegenwoordigd:

Namens de ouders: Hans Riemens, Eva Thier en Olga Beun

Namens de personeelsleden: Leanne Krudde, Aron Kremer en Diane Goedknegt

In de GMR: Hans Riemens

De voorzitter neemt dit schooljaar afscheid en er zal een verkiezing worden opgezet.

Mindfulness

Omdat we geloven dat kinderen baat hebben bij rust en evenwicht, bieden wij hen de kans om tot zichzelf te komen en vol zelfvertrouwen de wereld tegemoet te treden. In elke stamgroep worden mindfulness-activiteiten gedaan. De kinderen leren door mindfulness goed naar zichzelf te luisteren, lichamelijke signalen gewaar te worden, tot rust te komen en goed adem te halen. Wij ervaren dat kinderen baat er bij hebben. Onze kwaliteit is dat we met kinderen samen, tot bezinning komen.

Mobiele telefoons en sociale media

Er is een protocol opgesteld waarin staat beschreven wat de school verwacht van personeel, ouders en kinderen met betrekking tot het gebruik van sociale media in relatie tot de school. Het komt er kortweg op neer dat we verwachten dat iedereen zich aan de algemeen aanvaarde fatsoensnormen houdt. Kinderen kunnen mobiele telefoons meenemen naar school, maar tijdens de lesuren mogen deze niet worden gebruikt, wel daarna. Als een kind deze regel overtreedt kan de stamgroepleider de telefoon afnemen om aan het einde van de dag aan de ouders terug te geven. Personen of de naam van de school worden niet in diskrediet gebracht op welke vorm van Sociale Media dan ook.

 

Nieuwsbrief na aanmelding

De nieuwsbrief ontvangt u in uw mailbox. Alleen ouders die bij ons staan ingeschreven ontvangen de nieuwsbrief via de beschermde omgeving van ParnasSys.

Oefensituaties

Alleen leren uit boeken en verwerken op werkbladen of schriftjes is niet de vorm van onderwijs die wij voor ogen hebben. Vanuit onze Jenaplanvisie zijn we ervaringsgericht en laten we kinderen oefenen wat ze moeten leren. Hierbij valt te denken aan verkeerssituaties, rollenspelen over hoe conflicten kunnen worden opgelost, een gerecht maken van producten die uit de schooltuinen komen, verkiezingen nadoen of spelen dat je ziek bent en naar het ziekenhuis moet gaan.

De keuzecursus is een maandelijks terugkerende middag waarin kinderen keuze hebben uit allerlei workshops die niet in het curriculum zitten en wel vaak een oefening zijn van situaties zoals het uitlaten van de honden, waterproefjes, een spaarpot timmeren en naaien van een tas. Zingevende activiteiten vinden vaker in de groep zelf plaats waarbij te denken valt aan het naspelen van sociale situaties waarbij de nadruk ligt op het vormen van een gemeenschap.

Onacceptabel gedrag

Over het algemeen hanteren we de belangrijkste regel dat we van iedereen verwachten dat ze zich volgens de algemeen aanvaarde regels houden die in Nederland gelden. En dat we normaal met elkaar omgaan en normaal naar elkaar luisteren en met elkaar praten. Specifiek staat in het Veiligheidsbeleid beschreven wat we verstaan onder onacceptabel en acceptabel gedrag. Ook hanteren maatregelen als er mensen zijn die onacceptabel gedrag vertonen. Schorsen of verwijderen zijn daar voorbeelden van.

Ontruimen

In het kader van de veiligheid binnen het gebouw is de school in het bezit van een ontruimings- en rampenplan. Het ontruimingsplan treedt in werking als er bijvoorbeeld sprake is van brand. De school dient dan zo snel mogelijk ontruimd te worden. Elk schooljaar wordt er minstens twee keer met de kinderen geoefend hoe ze het gebouw dienen te verlaten in geval van brand. Het rampenplan is van toepassing als er een ramp dreigt of plaatsvindt buiten de school. In dat geval worden de kinderen op school gehouden totdat de plaatselijke overheid het signaal “veilig” heeft gegeven.

Opleiden in de basisschool

We hebben een speciaal samenwerkingsverband met de PABO van Hogenschool Rotterdam waardoor wij Opleidingsschool zijn voor PABO-studenten. Om Opleidingsschool te zijn nemen wij de verantwoording voor een groot deel van het curriculum van de PABO waardoor de studenten het vak leren in de praktijk. Leanne Krudde is onze schoolopleider en zij begeleidt de stamgroepleiders om een goede coach/mentor te zijn voor de studenten.

Opvang

Kinderen van onze school kunnen voordat ze naar school komen naar de peuterspeelzaal  en  als ze al 4 jaar zijn kunnen ze naar de voor- en naschoolse opvang van Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs (www.wijzer.nu). De Peuterspeelzaal  waar wij gebruik van kunnen maken is gevestigd bij IKC Jan Ligthart en bij basisschool Avonturijn. De BSO waar onze kinderen gebruik van kunnen maken  is gevestigd in het gebouw van de Groene Draad en aanmelden verloopt via IKC Jan Ligthart of kinderen kunnen naar de opvang van stichting Uniek.

Ouderavonden

Elk schooljaar organiseren we ouderavonden met een thema of met uitleg over beleid en nieuwe ontwikkelingen. Alle ouders die hun kind bij ons hebben aangemeld verwachten we op deze bijeenkomsten. Wij zullen u aan het begin van elk schooljaar op de hoogte brengen van de data van de ouderavonden. Vaak zijn deze bijeenkomsten interactief en boeiend omdat we uw mening vragen  en u kunt meedenken om nieuw beleid te implementeren of te verbeteren.

Ouderbijdrage

Om activiteiten zoals het schoolreisje, excursies, feesten en ouderavonden te betalen, vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is niet verplicht, maar als een ouder niet betaalt,  heeft dit wel consequenties voor de mogelijkheden om activiteiten te organiseren. De hoogte van de bijdrage kan elk jaar veranderen en de exacte hoogte van het bedrag vindt u elk jaar op de website. Voor de betaling ontvangt elke ouder namens Stichting Ouderbijdrage een brief met uitleg over de besteding van het geld. U kunt het bedrag overmaken of in termijnen betalen. Mocht het zo zijn dat u de ouderbijdrage niet kunt of niet wilt betalen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de Penningmeester van de Ouderraad. In de meeste gevallen kunt u dan een beroep doen op de gemeente, sociale zaken of een andere instantie. De penningmeester van de Ouderraad int de ouderbijdragen. Het innen en de uitgaven van de ouderbijdrage staat los van de schoolbegroting. De gelden worden beheerd door de stichting Ouderbijdragen Jenaplan Vlaardingen.

Ouders en onderwijs

Ouders en onderwijs, dé vraagbaak voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen met vragen over school en het onderwijs aan hun kind contact met ons opnemen. Gratis en onafhankelijk.

Het is in het belang van het kind dat de relatie tussen ouders en de school goed is. Waar er vragen zijn, is Ouders & Onderwijs er voor informatie en advies. Voor ouders én voor medezeggenschapsraden. Wij bieden een luisterend oor, geven informatie over rechten en plichten en tips om met school het goede gesprek aan te gaan over de vraag of zorgen die er zijn.

Ouders & onderwijs
Bel: 0800-5010 *
Mail: vraag@oudersonderwijs.nl
www.oudersonderwijs.nl

* Op werkdagen tussen 10.00-15.00 uur

Ouderovereenkomst

Wat kunnen ouders van de school verwachten.

 • De school werkt volgens de basisprincipes van en essenties van het Jenaplanonderwijs.
 • De school spant zich in zodat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.
 • Naast het overbrengen van kennis heeft de school ook oog voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele aspecten.
 • De school besteedt aandacht en tijd aan culturele en creatieve activiteiten.
 • De school informeert ouders regelmatig over hoe hun kind het op school doet, middels de portfolio’s, de 10-minutengesprekken  en tussentijdse gesprekken op afspraak na schooltijd.
 • De stamgroepleiders houden elke week tijd vrij voor ouders die vragen hebben. Uitgebreidere gesprekken vinden plaats na schooltijd en op afspraak.
 • De intern begeleiders, stamgroepleiders en de directie zijn onder schooltijd, op afspraak, bereikbaar voor gesprekken.
 • De school zal alles doen wat in haar mogelijkheid ligt om de kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren.
 • De school zal de communicatie met de ouders waar mogelijk verbeteren.
 • De school communiceert over praktische zaken betreffende het kind of de groep via de email of telefonisch, over inhoudelijke zaken alleen mondeling.

 

De school zorgt voor:

 • Een schoolgids voor nieuwe ouders.
 • Een nieuwsbrief.
 • De website en Facebook.
 • Een informatie-avond in de groepen aan het begin van het schooljaar.
 • De 10-minuten-gesprekken, driemaal per jaar.
 • Ouderavonden met een thema.
 • Ouderkamerbijeenkomsten met een thema.

 

Wat verwacht de school van ouders:

 • Ouders zien erop toe dat hun kinderen op tijd op school zijn.
 • Ouders zorgen dat hun kind uitgerust op school komt.
 • Ouders tonen belangstelling voor de school en zullen aanwezig zijn op de geplande ouderavonden.
 • Ouders onderschrijven en steunen de principes en essenties van het Jenaplanonderwijs.
 • Ouders zullen, naast de gebruikelijke contactmomenten, voor extra gesprekken over de ontwikkeling van hun kind, een afspraak maken met de stamgroepleider/intern begeleider voor een gesprek na schooltijd.
 • Ouders tonen belangstelling voor het schoolwerk van het kind en moedigen hen aan.
 • Ouders praten regelmatig over school met hun kind en brengen hen een positieve schoolhouding bij.
 • Ouders begeleiden hun kind in het maken van hun huiswerk.
 • Ze zien erop toe dat ze op afgesproken wijze relevante informatie over hun kind doorgeven aan school.
 • Kinderen zindelijk zijn en als ze het toch in hun broek doen, ouders naar school komen voor de verschoning. Als een kind niet zindelijk is, kan het nog niet naar school komen.
 • Ouders zien erop toe dat hun kinderen de leerplicht nakomen.
 • Ouders zorgen dat hun kinderen toegerust zijn om aan alle activiteiten op school mee te kunnen doen.
 • Ouders praten met respect over school en over andere kinderen en gezinnen van school, zodat kinderen, personeel van de school en andere ouders zich serieus genomen worden en het klimaat veilig blijft.
 • Door aanmelding op onze school, aanvaarden ouders deze afspraken.

Ouderparticipatie en  educatief partnerschap

Wij zijn optimaal toegankelijk voor ouders. We luisteren graag naar hun ideeën, nemen opmerkingen serieus en waarderen hulp. Een goede samenwerking met  ouders levert een belangrijke bijdrage aan ons onderwijs. Betrokkenheid van ouders is een essentieel onderdeel van ons onderwijs. We werken met ouders die onder begeleiding van een stamgroepleider, feesten en andere activiteiten voorbereiden en organiseren. In onze ogen betekent ouderbetrokkenheid ook dat ouders thuis met hun kind huiswerk maken, lezen, voorlezen en met Squla bezig zijn.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste, betrokken ouders.

 • Kirsten Muijs
 • Anita Breevoort
 • Arjan Oostveen
 • Eda Karademir
 • Esthefanie Zut
 • Femke van der Borght
 • Hatice Bakir
 • Priscilla Fortuin
 • Tyra Kamps
 • Simone Jansen

De ouderraad organiseert belangrijke activiteiten en evenementen zoals de schoolreis, Sinterklaas, Kerst- en het eindfeest. De ouderraad helpt ook de stamgroepleiders met het organiseren van de projecten en andere vieringen. Over het algemeen geldt dat activiteiten georganiseerd door de OR worden bekostigd uit de ouderbijdrage. Hiervoor is een stichting opgericht: Stichting Ouderbijdrage. Voor activiteiten die de ouderraad wil organiseren is altijd overleg met en toestemming van het team en de directie nodig. Dit gaat in goed overleg en harmonie.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 120,-  euro per jaar per kind. Voor specificaties en informatie kunt u op de website kijken en/of contact opnemen met de voorzitter Simone Jansen, email: Simone@kick-ict.nl

Overblijven en pauze op Jenaplanschool Vlaardingen

De kleine pauze in de ochtend is voor de groepen 3-8 rond 10 uur. De kinderen van groep 1-2 hebben geen buitenspeelpauze. Zij spelen buiten als vorm van bewegingsonderwijs. Het eten en drinken in de klas is onderwijstijd en daarom wordt een educatieve activiteit gepland waarbinnen kinderen de kans hebben om even te eten. In het nieuwe schooljaar zijn we in de nieuwbouwschool. Ook daar verzorgen we het overblijven als school zelf omdat we het belangrijk vinden dat vanuit Jenaplanprincipes kinderen samen de dag doorbrengen en continuïteit in de dag zit. We kiezen er voor om ons eigen personeel in te zetten bij het overblijven van de kinderen. Er kan gekozen worden om te spelen op het schoolplein, in de wig of op het speeleiland. Het personeel kiest dit zelf in onderling overleg. In de klas eten en drinken de kinderen terwijl ze TV kijken naar een aflevering van Klokhuis, Huisje Boompje Beestje of het Weekjournaal. Het kwartier eten en drinken tijdens de overblijftijd is onderwijstijd en daarom wordt er gekozen voor een educatieve besteding van de tijd die te maken heeft met Wereldoriëntatie, net als in de kleine pauze.

 

Persoonlijke gegevens

Als een kind voor het eerst naar school komt, ontvangen wij van de ouders uitgebreide gegevens over het kind. Elk schooljaar actualiseren wij die gegevens en daarom vragen wij alle ouders aan dit verzoek gehoor te geven. Voor ons is het van belang dat we, zeker in noodsituaties, de juiste gegevens hebben.

Pestprotocol

Uiteraard hanteren ook wij een pestprotocol. Dit protocol voorziet er in dat als er sprake is van pesten, formele stappen kunnen worden gezet om het pesten te laten stoppen. We gaan er vooralsnog vanuit en dit blijkt in de praktijk dat op onze school pesten heel weinig voorkomt, maar ook dat we door het gesprek met de kinderen pesten zoveel mogelijk op tijd kunnen stoppen.

De stappen om pesten aan te pakken zijn:

 • Gesprek van de stamgroepleider met een kind of met de groep (afhankelijk van de situatie).
 • Gesprek van de directeur met het kind of met de groep.
 • Contact door de school met de ouders van het slachtoffer en de pleger.
 • Informatie naar andere ouders door middel van een brief of ouderavond. Als dit nodig wordt geacht.
 • Kinderen in de stamgroep ondertekenen het pestcontract.

Als blijkt dat het pesten niet stopt, kan een pleger worden geschorst of verwijderd. Dit is ter beoordeling van de directeur, in overleg met het team.

 

Ouders mogen van ons als school verwachten dat we ingrijpen als er ruzie is en dat we alle partijen horen alvorens maatregelen te treffen. Soms spreken we kinderen alleen aan als er iets is voorgevallen en soms is het noodzakelijk om een kind een time-out te geven om af te koelen. Er zijn meerdere manieren denkbaar om met een ruzie om te gaan. Vanuit de Jenaplangedachte  begeleiden we kinderen om het gesprek aan te gaan, we stimuleren hen om eerlijk te zijn en ook te luisteren naar de ander, zelfs als dit moeilijk is omdat je vindt dat je onheus bejegend bent. Wij stimuleren dat kinderen met elkaar tot oplossingen komen om ruzies bij te leggen en onenigheid op te lossen. Als kinderen regelmatig de goede sfeer verstoren, gaan we ook met de ouders in gesprek om oplossingen te zoeken voor het onbehagen van waaruit het kind negatief gedrag vertoont. Afhankelijk van de situatie, nemen de leerkrachten maatregelen. Straf geven doen wij alleen in uitzonderlijke situaties, als we denken dat een kind er iets van leert. Voor ons is het uitgangspunt dat we op school een goede sfeer willen hebben waarbinnen de kinderen en de volwassenen respectvol met elkaar omgaan. Maar ook dat fouten gemaakt mogen worden om er van te leren. Een kind is niet meteen een vervelend kind als het voor dat kind lastig blijkt om altijd gewenst gedrag te laten zien. Van ons krijgt elk kind steeds weer de kans om opnieuw te beginnen.

 

Voor ouders is het soms lastig om in te schatten wat er precies is gebeurd. Vaak hoor je maar één kant van het verhaal en als je wel meerdere kanten hoort, dan nog kan je de context waarin dingen gebeurd of gezegd zijn niet altijd inschatten. We begrijpen zeker dat het niet altijd eenvoudig is om als ouder te beoordelen of je kind terecht of onterecht behandeld is door een ander kind of door de  school.

Het kan voorkomen dat u als ouder wilt weten waarom we bepaalde maatregelen hebben genomen of dat u niet begrijpt waarom bepaalde dingen gezegd zijn door de leerkracht. Ook kan het voorkomen dat het in uw ogen lijkt alsof wij niks doen. We verwachten dan dat u dan naar ons toe komt. We  nodigen u uit om met ons daarover te praten zodat we de situatie en de maatregelen kunnen uitleggen.

 

Populatie

De school typeert zich als school met een regiofunctie gecombineerd met een wijkfunctie. Het merendeel van onze kinderen komt uit de wijk Babberspolder en Ambacht waar de school gehuisvest is. Er zijn ook gezinnen uit Schiedam die bij ons op school staan ingeschreven omdat Schiedam geen Jenaplanschool heeft. In totaal komen onze kinderen uit 9 postcode gebieden uit de omgeving.

 

Mutaties

Afgelopen schooljaren laat de school veel mutaties zien. Van het huidige kinderenbestand is afgelopen 4 jaar 46% zij-instromer. Het percentage tussentijdse schoolverlaters ligt afgelopen 4 jaar op gemiddeld 19 %.

Het PR beleid is gericht op meer instroom van 4 jarigen. Dit wordt bemoeilijkt doordat de Gemeente Vlaardingen geen peuterspeelzaal gekoppeld heeft aan onze school.

Bij iedere afmelding wordt gekeken wat de reden is van het vertrek. In veel gevallen gaat het om verhuizingen. Ook komt het voor dat ouders achteraf het Jenaplanonderwijs niet bij hun kind vinden passen.

De wijk zal de komende jaren sterk veranderen. Na de complete herstructurering van Babberspolder zal voor een groot deel een andere populatie de wijk gaan bevolken. De nieuwe multifunctionele accommodatie De Groene Draad is een gebouw  waar 3 scholen (Jenaplaschool Vlaardingen, Jan Ligthartschool en Avonturijn) en het Kinderdagverblijf/BSO in gehuisvest zijn. Maar omdat de wijk enorm groeit, heeft Jenaplanschool Vlaardingen de wens uitgesproken om uit het gebouw te trekken naar een nieuwbouw locatie in de wijk. Daartoe is een onderwijshuisvestingsaanvraag gedaan bij de Gemeente Vlaardingen. We houden in de gaten wat daar mee gedaan wordt.

 

Zij-instromers

De zij-instromers zijn veelal kinderen die op een andere, reguliere school zijn vastgelopen. Bij iedere aanmelding wordt gekeken of het kind bij ons op school past. Gaat het om een vermoedelijke zorgkind dan wordt er gekeken hoeveel zorgkinderen er al in de groep zitten en de aard van de ondersteuningsbehoefte van het kind voordat we tot plaatsing overgaan.

 

Aantallen

Onze school groeit gestaag door verhuizers die op de nieuwbouw afkomen en zij-instromers die een school willen die bij hen past. De gemiddelde groepsgrootte is op dit moment 25 kinderen. We hanteren maximale groepsgrootte van 30 kinderen in onze stamgroepen. De school besteedt veel aandacht aan imagoverbetering en groei van het kinderaantal door actieve PR.

 

Diverstiteit

+/-         77% heeft een Nederlandse achtergrond.

+/-         23% een Niet-Westerse allochtone komaf.

+/-         17% van de kinderen spreekt thuis geen Nederlands.

+/-         16% van de gezinnen leeft op uitkeringsniveau.

+/-         74% van de ouders heeft een voortgezette, middelbare, hogere of wetenschappelijke               opleiding genoten (categorie 3).

+/-         26% van de ouders is laag opgeleid.

+/-         25 % wordt door één ouder opgevoed door scheidingen of door keuzes.

+/-         50 % wordt gebracht op de fiets of komend lopend naar school, de rest komt met de auto.

+/-         15 % van de kinderen heeft een kinderengewicht van 0,3 of 1,2

+/-         8 verschillende nationaliteiten zijn bij ons op school.

+/-         33% is gelovig zoals Moslim, Christelijk of Jehova. De rest belijdt geen godsdienst.

 

Verwachtingen

Onze verwachting is dat de groei zal doorzetten. Ons maximale aantal groepen is 8 groepen omdat we streven naar 2 x van elke tweejarige stamgroep. We willen graag een brede populatie behouden en de diversiteit handhaven. Dus is onze verwachting ook dat we kinderen van verschillende achtergronden en land van herkomst in onze school verwelkomen. In dit gebouw van De Groene Draad kunnen we niet meer dan 6 groepen kwijt.

 

Privacy

Algemene Verordening Gegevens verwerking (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens verwerking (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG zorgt onder meer voor:

De bedoeling van de AVG is o.a. om alleen die gegevens te bewaren die relevant voor een school zijn. Die gegevens van een kind worden bij inschrijving, door Jenaplanschool Vlaardingen digitaal bewaard in een leerlingdossier.

Het leerlingdossier bestaat uit twee componenten: de leerling-administratie en een inhoudelijk gedeelte, gericht op onderwijskundige aspecten en begeleidingsaspecten. Jenaplanschool Vlaardingen houdt de volgende gegevens bij:

 • Leerlingadministratie:
  • adresgegevens;
  • gegevens over afwezigheid;
  • gegevens die nodig zijn om het leerlinggewicht vast te stellen;
 • Inhoudelijk gedeelte:
  • gegevens over de ondersteuningsbehoefte, als uw kind die heeft;
  • gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor eventuele speciale begeleiding of voorzieningen;
  • gegevens over de vorderingen en de resultaten van de leerling, meestal uit het leerlingvolgsysteem;
  • gespreksverslagen;
  • afspraken gemaakt over een kind.

Jenaplanschool Vlaardingen bewaart het inhoudelijke gedeelte nog twee jaar nadat de leerling van school is uitgeschreven. Uitzonderingen:

 • gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na vertrek van de leerling);
 • leerlinggegevens over verzuim/afwezigheid en in- en uitschrijving dienen 5 jaar bewaard te worden door de school.
 • adresgegevens van (oud-)kinderen; Jenaplanschool Vlaardingen bewaart deze voor het (laten) organiseren van reünies.

De ouder/verzorger heeft het recht om de gegevens van zijn/haar kind in te zien (inzagerecht) en maakt hiervoor een afspraak met de school. Terwijl de ouder/verzorger de gegevens inziet, blijft iemand van de school aanwezig.

De ouder/verzorger heeft ook correctierecht en kan de school verzoeken verkeerde gegevens in het leerlingdossier van het kind te verbeteren of te verwijderen. Wanneer de ouder geen ouderlijk gezag meer heeft, bijvoorbeeld na een echtscheiding, dan moet de school hem/haar ook inzage geven in de leerlinggegevens over het kind. Deze ouder/verzorger moet dan zelf de directeur van de school om deze informatie vragen.

Gegevens uit de leerlingdossier mogen slechts met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) verstrekt worden aan derden.

De school is echter verplicht om gegevens aan bepaalde professionals te geven. Zoals bij:

 • de overgang naar een andere school, zoals het voortgezet onderwijs (VO) of het speciaal basisonderwijs (SBO);
 • inzage door de Inspectie van het Onderwijs;
 • vermoedens van kindermishandeling;
 • noodsituaties, in het geval van een calamiteit: de politie, brandweer, huisarts, ziekenhuis.

Digitale Systemen

Het totale leerlingdossier van een leerling staat in het webprogramma ParnasSys. Jenaplanschool Vlaardingen houdt hiernaast geen papieren dossier verder bij. De applicatie-beheerder, de directeur, de administratief medewerker en de intern-begeleiders hebben inzage- en bewerkingsrechten van alle kinderen; leerkrachten hebben alleen bewerkingsrechten van de eigen groep/groepen kinderen.

Een aantal gegevens is via het ouderportaal door ouder(s)/verzorger(s) in te zien en er kan direct gevraagd worden om wijzigingen aan te brengen. De administratief medewerker of de directeur wijzigt. De adresgegevens zijn d.m.v. het Burgerservicenummer via DUO gekoppeld aan het BRP. De uitwisseling verloopt automatisch van het BRP via DUO naar ParnasSys.

Aan andere, digitale systemen die de school gebruikt, worden ten hoogste naam, geboortedatum en het leerjaar verstrekt. Het programma CITO-LOVS vormt hierop echter een uitzondering.

Deze digitale systemen zijn:

 • Basispoort, een platform van de schooluitgeverijen die digitale software voor de kinderen beschikbaar stellen;
 • Snappet, de tablet waarmee de kinderen van de groepen 4-8 mee werken;
 • Onderwijs Transparant: een beveiligd systeem om de leerlinggevens te kunnen overdragen naar het Voortgezet Onderwijs of naar specialisten voor bijv. een bespreking van het zorgteam (zie hoofdstuk kinderenzorg);
 • CITO-LOVS: het programma waarin ook de resultaten van de CITO-toetsen van de kinderen door de leerkrachten of de administratie worden ingevoerd;
 • Klasbord en Parro; beiden systemen voor de communicatie tussen de klas (Klasbord), school (Parro) en de ouder(s)/verzorger(s).
 • Schoolfotograaf; dit t.b.v. het kunnen bestellen van gemaakt portretfoto’s en de klassefoto.

De school gebruikt ook enkele producten van Microsoft; deze worden niet gebruikt voor leerlinggegevens.

Belangrijk: Het bestuur van de school, stichting WIJZER, heeft met alle aanbieders van de digitale systemen “AVG-proof” bewerkingsovereenkomsten afgesloten.

 

Afbeeldingen van kinderen

Het uitgangspunt is dat scholen jaarlijks toestemming vragen voor het gebruik van foto’s en beeldmateriaal voor alle uitingen van school en bestuur.

 • Jenaplanschool Vlaardingen vraagt dit bij de inschrijving via het inschrijfformulier.
 • Jenaplanschool Vlaardingen attendeert aan het begin van ieder schooljaar de ouder(s)/verzorger(s) op het recht om de gegeven toestemming te wijzigen of herroepen.
 • Als een kind op een foto herkenbaar en traceerbaar is en Jenaplanschool Vlaardingen wil deze plaatsen op het WWW, dan vragen we per foto toestemming.

Belangrijk: Het is voor u niet toegestaan om eigen gemaakte foto’s van andere kinderen van school zonder toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) te plaatsen op eigen sociale media/internet.

Wij wijzen u er wel op dat mogelijke publicatie van foto’s in kranten en tijdschriften of film- of televisieopnamen van schoolevenementen met kinderen van onze school daarop onder de zogenaamde vrije nieuwsgaring valt.

In die gevallen dat toch specifieke toestemming noodzakelijk is, bijvoorbeeld foto’s van kinderen voor een externe instantie, zult u dit via een formulier kunnen aangeven.

 

Datalekken voorkomen

Jenaplanschool Vlaardingen doet er alles aan om datalekken te voorkomen:

 • het gebruik van USB-sticks is op Jenaplanschool Vlaardingen verboden voor het personeel en kinderen, tenzij er een beveiliging op is aangebracht.
 • leerlinggegevens, verslagen van oudergesprekken en andere documenten met gevoelige informatie worden niet zo maar via e-mail verstuurd. Jenaplanschool Vlaardingen gebruikt hiervoor alleen de digitale systemen (ParnasSys en Onderwijs Transparant) of een e-mailtransscriptie die de overdracht veilig verzorgen;
 • klassenmappen met o.a. lesvoorbereidingen, kinderenlijsten, notities en andere zaken voor het dagelijks gebruik door de leerkracht worden altijd na gebruik achter slot en grendel of buiten zicht in de klas opgeborgen;
 • de leerkracht beschikt over een eigen account voor de computer/chromebook in de klas;
 • alle gebruikers van het programma ParnasSys gebruiken om in te loggen een Twee-staps-verificatie, dit om hacken tegen te gaan;
 • bij het verlaten van de klas, bijv. tijdens een pauze, worden voor alle schermen de schermbeveiliging geactiveerd en zijn deze alleen met het eigen wachtwoord weer te openen;

Mocht er een datalek plaatsvinden, dan zal dit gemeld worden bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van het bestuur, Stichting Wijzer Vlaardingen conform het protocol datalekken.

Alle scholen van Stichting Wijzer Vlaardingen werken met het ‘Privacy reglement’ en  het ‘Informatie beveiliging en privacy’ (IBP) beleid opgesteld door het bestuur en  ingestemd door de GMR. Op de Privacy pagina van Wijzer Vlaardingen kunt u deze en alle actuele informatie over de AVG lezen.

Regels voor buitenspelen

Stamgroepleiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht. We werken ook met vrijwilligers en stagiaires. De mensen die toezicht houden, zijn altijd actief aanwezig en betrokken bij de kinderen. Er wordt op toegezien dat kinderen respectvol samen spelen. Bij het naar binnengaan hanteren we een rij om de kinderen rustig naar binnen te laten komen. Als het tijd is om op te ruimen, helpt iedereen mee. We spelen op het plein, bij het Speeleiland en bij het Goudhaantje.

Regels voor binnen

In de gangen lopen we rustig. Kinderen doen de deuren niet open als er gebeld wordt.

Spelen en werken mag op een aantal plekken in de school, mits het niemand stoort.

We gaan volgens de algemeen aanvaarde waarden en normen met elkaar om. We houden rekening met de juiste toon en op de juiste plek mensen als we aanspreken. Alleen personeel van school spreekt de kinderen aan op hun gedrag. Tijdens schooltijd kunnen ouders  hun eigen kind(eren) corrigeren of aanspreken op gedrag, maar geen kinderen van anderen ouders, tenzij ze begeleider zijn van een groepje kinderen.

Regels voor in de groep

Samen met de stamgroepleider worden de leefregels voor in de groep, aan het begin van elk schooljaar, besproken en vastgesteld. Ze hangen zichtbaar in de klas.

 

Rookverbod

Onze school is een rookvrije school. Het is dus verboden in school te roken. Ook mag er niet op het terrein rondom de school gerookt worden. Deze regel geldt niet alleen voor personeel, maar ook voor (helpende) ouders en bezoekers.

 

Rust – Reinheid – Regelmaat

We hebben afspraken over structuren in de school zodat kinderen binnen de structuur van bepaalde vrijheden kunnen genieten om zelf keuzes te maken. Begrenzing is van belang om je veilig te voelen.  Het zelfstandig werken verloopt in alle groepen volgens dezelfde ritmes en routines. We hanteren ook verschillende tijden zodat kinderen weten wat van hen wordt verwacht.

Muizentijd (rood): iedereen werkt stil en geconcentreerd. Je mag niet naar het toilet of lopen door de klas.

Mierentijd (oranje): iedereen werkt en er mag zachtjes gepraat worden voor overleg.

Bevertijd (groen): iedereen werkt samen en er mag veel overlegd worden en gezamenlijke opdrachten ook buiten de klas worden uitgevoerd.

Pauwentijd: deze tijd is bedoeld voor pauze, toiletgang, even een hapje eten of drinken en ontspannen.

Samenwerken

We werken met veel instanties samen:

 • Sociale wijkonderneming richt zich op ontwikkeling van en participatie in de wijk Ambacht/Babberspolder.
 • Samenwerkingsverband “ Onderwijs Dat Past “: wsns3801.nl/onderwijs-dat-past. Rosemarie Drop is onze contactpersoon.
 • Minters: minters.nl. Linda Olsthoorn is onze contactpersoon.
 • Centrum voor Jeugd en gezin: cjgvlaardingen.nl. Mariette Stoel-Schotte is onze contactpersoon
 • Logopedie praktijk: logopediepraktijkhelderop.nl
 • Esther Winnckelman is onze contactpersoon.
 • Kade 40 voor Cultuureducatie: kade40.nl
 • Gemeente Vlaardingen
 • Ouders van onze school kunnen gebruik maken van de peuterspeelzaal van BS het Avonturijn of IKC Jan Ligthart.
 • Ouders van onze school kunnen gebruik maken van de kinderdagopvang van Stichting Wijzer of van Uniek.
 • Stichting Aanzet.
 • Vlaardingen IN Beweging. Onze contactpersoon is Sandro Menengi.
 • Kerk van het Leger des Heils.

 

Samenwerkingsverband

Voor kinderen, die meer of andere (onderwijs)behoeften hebben, kan de stamgroepleider (in overleg met de ib-er, schooldirectie en ouders) doorverwijzen naar een ketenpartner in de zorgstructuur, het samenwerkingsverband.

Ieder kind is anders. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen. Het vraagt een samenwerking tussen school, ouders en eventueel ondersteunende specialisten. Indien daarnaast extra ondersteuning noodzakelijk is kan dit, in het kader van passend onderwijs, bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband “ Onderwijs Dat Past “. Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten. Wij streven ernaar om de kinderen op onze school zo goed mogelijk onderwijs te geven. Wij denken in mogelijkheden en helpen onze kinderen zo goed mogelijk om de eigen mogelijkheden te benutten. Soms signaleren de leerkracht, de IB-er of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. Wij overleggen dan met de ouders. Hierbij kan de hulp van de IB-er worden ingeroepen. Jenaplanschool Vlaardingen heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld: schoolprofiel. Hierin staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de school. Dat houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op het kind  afstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur heeft en een stevig aantal preventieve en lichte curatieve interventies kan uitvoeren. Voor Jenaplanschool Vlaardingen geldt dat de basisondersteuning terug te vinden is in ons dagelijks handelen met betrekking tot ons onderwijs. Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal onderwijs. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundige. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenwerking met het centrum voor jeugd & gezin in ons werkgebied. Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de websites. www.passendonderwijs.nl. Uiteraard kunt u er als ouder voor kiezen om zelf extra zorg/ondersteuning buiten het samenwerkingsverband in te huren.

Scholing

In het schooljaar 2018-2019 gaan we ons als team scholen op het gebied van de Jenaplanessenties in relatie tot de opbrengsten. Ook gaan we de Vreedzame school doen om het pedagogisch klimaat te verbeteren en de sociaal emotionele ontwikkeling te stimuleren. De stamgroepleiders van de onderbouw bekwamen zich bovendien in het stimuleren van spel en taal door middel van de nieuwe methode en aanpak die Speelplezier heet. Al het personeel wordt geschoold op het gebied van BHV. Een aantal stamgroepleiders gaan de mentorentraining volgen om zich verder te bekwamen in het begeleiden van stagiaires.

Schoolreis en uitstapjes

De kinderen van de onder- en de middenbouw gaan elk jaar op schoolreis. De kinderen van de bovenbouw gaan elk schooljaar op kamp. Ook gaan alle stamgroepen regelmatig op excursie waar we ouders nodig hebben voor begeleiding. In overleg met de ouderraad bepaalt het team welke ouders worden meegevraagd om kinderen te begeleiden of te helpen met activiteiten.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 08.45 uur tot 14.15 uur. De kinderen krijgen per week 25 uur les. Iedereen die bij ons school zit, blijft over om tussen de middag te eten en te spelen onder leiding van  de stamgroepleider. De kinderen gaan gemiddeld 948 uur per schooljaar naar school. Hiermee halen ze ruim de tijd die in de wet staat vastgelegd met 7520 uur voor leerjaar 1 tot en met 8.

Schooltuinen

De school heeft samen met vrijwilligers schooltuinen om te onderhouden. Deze schooltuinen zijn op het dak. De kinderen leren zaaien en oogsten en wat er allemaal bij komt kijken om een tuin te bewerken en te onderhouden. Tijdens de zomermaanden werken kinderen 1 keer per week enthousiast met de vrijwilligers samen aan de schooltuinen als onderdeel van de biologie.

Speelgoed

In principe nemen kinderen geen speelgoed mee naar school. Als ze dit wel doen, heeft de stamgroepleider daar om een  bepaalde reden toestemming voor gegeven. Het speelgoed gaat in een bakje in de klas en kan het worden meegenomen na schooltijd. Kinderen mogen soms wel spullen meenemen naar school, alleen in het kader van een project. Dit heeft de stamgroepleider dan aangekondigd.

Speelplezier

De Speelpleziermethodiek bestaat uit vier dagelijks terugkerende speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren en biedt een balans tussen vrij en (be-)geleid spel. Het gaat om de routines:

 • het demonstratiespel in de grote groep
 • het aansluitend pantomimespel in de grote groep
 • de begeleide spelactiviteit in de kleine groep
 • vrij spel

De basis van Speelpleziermethodiek zijn vier routines. Routines zijn een voorwaarde om het spel in de hoek te inspireren. Je ziet dat kinderen die van nature moeite hebben om tot spel te komen, de leerkracht na dit spel imiteren. De spelkwaliteit in de hoek gaat daardoor onmiddellijk omhoog. De routine daaropvolgend is dat je het spel uitbeeldt, zodat de kinderen tijdens het bewegen met hun lichaam de combinatie van taal en spel zien, horen en voelen. Bijvoorbeeld het lijflijk ervaren van het begrip broeden.’

Bij de routine begeleidspel bepaalt de leerkracht de spelvorm en een onderwerp. Het spel vindt in kleine groepjes plaats, zodat er aandacht is voor ieder kind. In de hoek gaat de volwassene meespelen, stelt zich onwetend op en redeneert hardop. Dit is het meest typerende van Speelplezier; de volwassene is actief, zit op ooghoogte, haar handen zijn altijd in beweging en praat terwijl ze bezig is. Ze gaat verder: ‘De kracht is wel dat de flow van het spel behouden blijft. Dit is het moeilijkste. Als je in een winkelhoek kinderen allerlei vragen over geld stelt, zie je vaak dat ze dichtklappen. Ze hebben dan het idee dat ze iets goeds moeten produceren. Terwijl als jij hardop redeneert: “Nu heb ik een spons en een vaatdoekje” en jezelf de vraag stelt: “Hoeveel moet ik nu betalen?”. Dan zal het kind hier spontaan op reageren.’

Bij de inrichting van de hoeken houdt de leerkracht zichzelf voor: welke leerervaring kan het jonge kind in deze hoek opdoen en welke spelvormen en materialen heb ik hiervoor nodig? De hoeken zijn daardoor telkens anders, gevarieerd en wordt meestal samen met de kinderen ingericht zodat de betrokkenheid erbij groot is.

Sponsoring

Jenaplanschool Vlaardingen houdt zich in ieder geval aan de richtlijnen zoals die zijn opgesteld in een convenant tussen ministerie, belangenbehartigers en sectororganisaties in de loop van 2008. Kern van dit convenant is dat een sponsor geen invloed op het schoolbeleid mag en kan uitoefenen. Naamsvermelding in een schoolkrant, schoolgids e.d. is wel toegestaan zonder commerciële bedoelingen.

Stamgroepavond

Elk schooljaar heeft elke stamgroep een stamgroepavond. De avond vindt in het begin van het schooljaar plaats. Behalve informatie geven over de organisatie van de stamgroep, de planning van het onderwijs en onze bedoelingen, willen we op die avond de ouders ontmoeten. Ouders hebben er recht op te weten hoe wij het onderwijs aanpakken. Wij op onze beurt hebben de steun en het vertrouwen van de ouders nodig. In de tijd dat de kinderen naar school gaan leren ze veel:  rekenen en taal, maar ook omgaan met elkaar. Met andere woorden we zijn op school met opvoeding bezig. Daarom is educatief partnerschap met ouders onontbeerlijk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen een fijne tijd op school hebben en goed toegerust naar het vervolgonderwijs gaan.

Surfspot, software kopen met korting

Jenaplanschool Vlaardingen is aangemeld bij Surfspot. Via deze instelling is het voor (ouders van) kinderen mogelijk software en hardware met korting te kopen. Ga hiervoor naar de website http://www.surfspot.nl en maak een eigen account aan.

Tevredenheid

Elk jaar vragen we aan kinderen, ouders en personeel om een tevredenheidsenquête gecombineerd met een vragenlijst over de veiligheid  in te vullen. Met de uitkomsten, die besproken worden in de medezeggenschapsraad, bepalen we nieuw beleid en richten we ons jaarplan in.

Vaderdag en moederdag

We vieren jaarlijks vader- en moederdag door een kleinigheidje en/of een gedichtje te maken in de klas.

Verjaardagen

Iedereen die dit wil kan zijn of haar verjaardag op school vieren. We zingen voor de jarige en de (gezonde) traktaties voor de kinderen kunnen worden uitgedeeld. Het team geeft ook de voorkeur aan een gezonde traktatie. De jarige mag 2 kinderen kiezen om mee de klassen rond te gaan.

Verlof

Bij aanvragen voor verlof houden we ons aan het beleid van de gemeente Vlaardingen en de wet. Leerplicht is te bereiken via telefoonnummer (010) 593 1555 of  www.vlaardingen.nl

 

Vrij krijgen buiten de schoolvakanties is (bijna) nooit mogelijk.

 

Familiebezoek, verwachte verkeersdrukte, het niet kunnen boeken van een vliegticket in een bepaalde week, een speciale vakantieaanbieding, of het feit dat een ander kind uit het gezin al vrij is, etc. zijn géén geldige redenen om extra vakantieverlof te krijgen, eerder met vakantie te gaan of later terug te komen.

Ook een werkgeversverklaring vormt geen reden om automatisch extra vakantieverlof te krijgen. Bijna altijd liggen hieraan economische en/of organisatorische redenen ten grondslag en dit is volgens de leerplichtwet geen reden om extra vakantieverlof te mogen verlenen.

 

Het is slechts in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk om extra verlof te verkrijgen. Er moet sprake zijn van gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden verstaan we bijvoorbeeld het overlijden van naaste familieleden, bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel, het bijwonen van een huwelijk van een naast familielid en verhuizing. In genoemde situaties wordt u gevraagd hier bewijs van te overleggen, zoals overlijdensakte, medische verklaring, trouwboekje, uittreksel burgerlijke stand.

Tevens is het soms mogelijk om vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s) in aanmerking te komen voor extra verlof, maar alleen wanneer het voor het gezin in geen enkele schoolvakantie mogelijk is om twee weken aaneengesloten vakantie te hebben.  Er moet dan voornamelijk worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in een schoolvakantie vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

 

Aanvragen voor vakantieverlof voor de eerste twee lesweken van het schooljaar worden nooit gehonoreerd.

 

Verlofaanvragen moeten tijdig en schriftelijk ingediend worden. Verlofaanvragen tot en met 10 schooldagen worden behandeld door de schooldirecteur, waarbij hij/zij vaak advies vraagt aan de leerplichtambtenaar over het wel of niet toekennen van het verlof. Verlofaanvragen van meer dan 10 dagen worden in behandeling genomen door de leerplichtambtenaar.

 

Als er ongeoorloofd toch vakantieverlof wordt opgenomen, dan is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een forse geldboete opleggen.

 

Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken. Maar ook elke andere vorm van verzuim kan door de school gemeld worden of er vindt overleg plaats met de leerplichtambtenaar. Bij vormen  van verzuim hoort ook “te laat komen” of “te vaak ziek melden”  of “thuis moeten helpen met zorgtaken” waardoor er een achterstand in leertijd ontstaat. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van verzuim ligt bij de school.

Vertrouwenspersoon

In een school met zoveel kinderen, leerkrachten en ouders kunnen er dingen gebeuren die niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. Wanneer het om een meningsverschil gaat of een misverstand of zelfs een conflict, dan is het heel belangrijk om naar de betreffende persoon te gaan om tot een oplossing te komen. Dat staat ook beschreven in de klachtenregeling die al eerder genoemd staat. Als het echter gaat om zaken die heel gevoelig liggen dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is iemand die goed kan luisteren en die je handvatten geeft om gevoelige  zaken aan te kaarten of om advies te geven over het geen je verder moet doen. De vertrouwenspersoon kan advies geven, maar kan ook bemiddelen, in de zin van dat ze de weg kan wijzen om met de andere partij in gesprek te gaan. De stamgroepleider is de eerst aangewezen persoon om mee te spreken als het zaken betreft die de kinderen aangaan. Het kan voorkomen dat u bijzonderheden wilt bespreken en delen met een vertrouwenspersoon van de school. Dit is Leanne Krudde, telefoon: 010-4712914. De vertrouwenspersoon van de stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs is Letteke Steurkogel van het CED, telefoon 010-4071599.

Verzekering

Het goed verzekeren is een taak die bij de ouders ligt. De school heeft voor alle kinderen een verzekering tegen schoolongevallen afgesloten. Deze verzekering geldt alleen tijdens de schooluren en een uur voor en na schooltijd en gedurende alle activiteiten in schoolverband, dus ook bij het overblijven en de schoolreis. Als het zou voorkomen dat een kind eigendommen van een ander kind beschadigt, dan zijn de ouders (via hun aansprakelijkheidsverzekering) hiervoor verantwoordelijk en verzekerd. Als een kind spullen kwijtraakt of beschadigt, aanvaardt de school daar niet de verantwoordelijk voor. Natuurlijk doen we wel inspanningen om dit te voorkomen.

De school heeft ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de aansprakelijkheid van de school jegens derden, die het gevolg is van een door school gepleegde onrechtmatige daad. In een dergelijk geval kan men spreken van onrechtmatig handelen of nalaten door de school. Het zoekraken van bijvoorbeeld kettinkjes of jassen en kapotte fietsen of diefstal van fietsen vallen daar echter niet onder. Ook schade aangebracht door kinderen aan andere kinderen of aan de school valt hier niet onder, zelfs niet als dit onder schooltijd gebeurt. In situaties waarin kinderen zelf een onrechtmatige daad begaan, zijn ouders aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Wij raden u aan zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren voor dergelijke zaken af te sluiten.

Vieringen

We noemen onze vieringen “kindviering” en “ouderviering”. De kindviering vindt altijd plaats aan het begin van het project en is alleen met de kinderen en het personeel. De ouderviering is altijd aan het einde van het project en is samen met ouders als toeschouwers.

De kindviering vindt altijd plaats op een maandag om negen uur. De ouderviering vindt altijd plaats op vrijdag om half drie. De data staan in de kalender. In de stamgroepen verzorgen de kinderen onderling eigen vieringen in de klas. Deze noemen we groepsvieringen.

 

Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het Vreedzame school programma past perfect bij de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs.

 

 

 

Vrije dagen en vakanties

weeknr weekdata maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
34 20 08/25 08  
35 27 08/31 08 start
36 03 09/07 09
37 10 09/14 09
38 17 09/21 09
39 24 09/28 09
40 01 10/05 10
41 08 10/12 10    
42 15 10/19 10 vrij 1-8
43 22 10/26 10 Herfst
44 29 10/02 11
45 05 11/09 11
46 12 11/16 11
47 19 11/23 11
48 26 11/30 11
49 03 12/07 12 Middag vrij 1-8
50 10 12/14 12
51 17 12/21 12
52 24 12/28 12 Kerst Kerst 1 Kerst 2
1 31 12/04 01 Kerst
2 07 01/11 01
3 14 01/18 01
4 21 01/25 01
5 28 01/01 02
6 04 02/08 02
7 11 02/15 02
8 18 02/22 02
9 25 02/01 03 voorjaar
10 04 03/08 03 vrij 1-8
11 11 03/15 03
12 18 03/22 3
13 25 03/29 03
14 01 04/05 04
15 08 04/12 04
16 15 04/19 04 Goede vrijdag
17 22 04/26 04 mei
18 29 04/03 05 mei
19 06 05/10 05  
20 13 05/17 05  
21 20 05/24 05
22 27 05/31 05 vrij 1-8 vrij 1-8 vrij 1-8 Hemelvaart vrij 1-8
23 03 06/07 06
24 10 06/14 06 Pinksteren  
25 17 06/21 06    
26 24 06/28 06    
27 01 07/05 07  
28 08 07/12 07   Vrij 1-8
29 15 07/19 07 Zomer    
30 22 07/26 07    
31 29 07/02 08  
32 05 08/09 08  
33 12 08/16 08  
34 19 08/23 08  
35 26 08/30 08 start  
36 02 09/06 09  

 

 

Weekdienst

Kinderen bij ons op school zijn mede verantwoordelijk voor hun omgeving. Dit betekent dat ze ook hun steentje bijdragen aan het opruimen van de klas, de gang of andere ruimtes als ze daar gespeeld hebben of gewerkt hebben.

Weekplan of dagplan

Op het weekplan of dagplan staan alle doelen en activiteiten die voor de kinderen tot de basis behoren. Daarnaast staan er doelen en activiteiten op die per kind anders kunnen zijn omdat we ze aanpassen aan de individuele leerbehoeften van kinderen. Het weekplan is een planningsinstrument en een overzicht van wat geleerd en gedaan moet worden. De kleuters en groep 3 werken met een dagplan.

Wennen

Kinderen die bij ons op school gaan komen zijn van harte welkom om te komen wennen. We organiseren elk jaar dat de kinderen die naar een volgende stamgroep gaan en daaraan kunnen wennen. De kinderen die komen wennen, ontvangen een informatiepakket met daarin de schoolgids, informatie van de ouderraad en de kalender. De stamgroepleider maakt zo spoedig mogelijk een afspraak met de ouders om het wennen te evalueren en een goede de start op school mogelijk te maken. Op de laatste woensdag van elk schooljaar kunnen de kinderen die naar een nieuwe stamgroep gaan, een ochtend wennen in hun nieuwe klas.

Zindelijk

Als kinderen naar onze school komen, verwachten wij dat ze zindelijk zijn.  Zolang ze niet zindelijk zijn, kunnen ze niet naar school komen. Als een kind wel zindelijk is, maar een keer een ongelukje heeft, is dit geen probleem. Voor alle kinderen van 4 jaar is het handig als ouders een extra verschoningsset in de bak van het kind doen, zodat we wel schone kleren hebben op school, voor als het die ene keer mis gaat.

 

 

 5. Instemming

Deze schoolgids is geschreven door Arianne Zonneveld en heeft instemming van de personeelsgeleding en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad tijdens de vergadering van 17-5-2018.

 

Arianne Zonneveld

Directeur Jenaplanschool Vlaardingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u naar aanleiding van deze schoolgids nog vragen of opmerkingen, dan horen we dat graag of u mailt naar a.zonneveld@wijzer.nu

 

Contact

Jenaplan Vlaardingen
Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 471 29 14
E-mail ons

Maand archief

facebook