Praktische zaken

Praktische zaken

Hieronder hebben we veel praktische zaken voor u op alfabetische volgorde voor u overzichtelijk bij elkaar gezet.

Aanmelden

Ouders die belangstelling hebben voor onze school kunnen naar de Open Ochtenden of de speciale Bezoek Avonden komen die wij jaarlijks organiseren. Tijdens de Open Ochtend of de Bezoek Avonden ontvangen ouders een voor-aanmeldingsformulier. Nadat het voor-aanmeldingsformulier volledig is ingevuld door de ouders, wordt door ons gebeld naar de vorige school of naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf om informatie over het kind te vernemen. De directeur nodigt daarna de ouders uit voor een  gesprek en rondleiding. Daarna wordt de aanmelding in principe in behandeling genomen doordat ouders het aanmeldingsformulier invullen. Pas als dit formulier is ontvangen door de school en verwerkt is in de leerlingenadministratie is de aanmelding definitief. De ouders krijgen daarvan bericht.

 

Voor kinderen die eerder op een andere basisschool hebben gezeten overleggen we met de school waar het kind vandaan komt en adviseert het Samenwerkingsverband “Onderwijs dat Past” over een eventuele overstap voordat het kind definitief wordt aangemeld. We nemen een advies van de basisschool waar het kind op zat altijd over.

 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat we niet tot plaatsen van een kind overgaan. Ons maximum is 30 kinderen per groep, maar daar kunnen we dus in sommige gevallen van af wijken:

 • Als de groep te groot wordt. Sommige groepen kunnen beter wat kleiner blijven om een goed sociaal klimaat te blijven realiseren.
 • Als er teveel kinderen in de groep zijn met speciale onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften.
 • Als wij de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte niet aankunnen door een gebrek of tekort aan kennis, vaardigheden, mensen of middelen.
 • Als we van mening zijn dat het Jenaplanconcept het kind eerder zal belemmeren in zijn of haar ontwikkeling en leerproces, dan stimuleren. Sommige kinderen zijn gebaat bij een regulier leerstofjaarklassensysteem en deze kinderen doen we geen plezier op een Jenaplanschool.

Aanschaffen

Bij ons op school bewegen kinderen tijdens de gymles in de gymzalen in sporttenue. Kleuters bewegen in hun ondergoed. Ouders schaffen daarom vanaf groep 3 shirtje, broekje en schoenen aan.

Schrijfgerei, papier en mappen krijgen de kinderen van school. Kinderen schrijven met een Stabilo. De eerste krijgen ze van school en als deze kapot gaat of versleten is, schaffen de ouders dezelfde pen aan. Dit kan via school. Andere schrijfmaterialen die kinderen van thuis willen meenemen, worden niet toegestaan. De kinderen vanaf groep 6 kopen een agenda omdat we ze al vroeg willen leren om hier mee om te gaan.

 

 

Activiteiten

Elk jaar zijn er een aantal activiteiten die terugkeren zoals:

 • Kamp voor de bouwbouwgroep
 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Pasen
 • Sportdag en/of Koningsdag
 • Schoolreis
 • Eindfeest

Verder doet elke groep excursies die de stamgroepleider zelf plant en onder de aandacht brengt van ouders.

Bewegen

Om lekker te kunnen bewegen en sportief bezig te kunnen zijn,  bieden we buitenspelen, spelen in het speellokaal en gym structureel aan. In elk schooljaar komen ook nog andere bewegingsactiviteiten aan bod zoals dans, sportdagen, sponsorloop en wandelingen. Tijdens de gymlessen is het verplicht om gymkleding en sportschoenen te dragen.  Onze kwaliteit is dat we diverse sport- en spelmogelijkheden bieden waarbij individuele prestaties, samenwerken, samen spelen en sportiviteit centraal staan.

Binnenkomen en naar huis gaan

De deuren gaan om 08.30 uur open. Om 08.40 uur gaat de bel. De kinderen geven de stamgroepleider een hand en gaan een boekje lezen of een spelletje doen omdat we de dag rustig willen starten. De stamgroepleiders gaan om 08.45 uur met de kinderen in de kring zitten en we zien graag dat ouders dan de school verlaten.

We willen graag op tijd beginnen, dus zorg ervoor dat u op tijd op school komt en op tijd vertrekt.  Wij hanteren de 3, 6, 9 regel van leerplicht. Bij drie keer te laat komen volgt een gesprek met de stamgroepleider. Bij 6 keer te laat komen volgt een gesprek met de directeur.  Bij 9 keer te laat komen gaan we melding maken bij leerplicht. In sommige gevallen kan ook een melding worden gedaan bij leerplicht als en kind te vaak ziek thuis is. Deze melding wordt dan eerst vooraf gegaan door een oproep bij de schoolarts en gesprek met de gezinsspecialist.

Boss project

De stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs is  een samenwerkingsvorm aangegaan in een projectvorm met de Pabo Hogeschool Rotterdam en het Kenniscentrum Rotterdam. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs. Binnen dit project kunnen scholen gaan waarmaken dat ze opleidingsschool zijn voor studenten van de Pabo. Voor ons betekent dit dat wij opleidingsschool worden speciaal voor het Jenaplanonderwijs in deze regio. Daartoe gaat het personeel zich scholen tot coach en opleider.

 

 

Burgerschap en sociale integratie

In de afgelopen decennia is onze samenleving pluriformer geworden. De overheid heeft de scholen vanaf 1 februari 2006 verplicht in hun onderwijs actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen.

Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie is deelname van burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Actief burgerschap en sociale integratie is in ons schoolbeleid verweven, het is geen vak dat op het lesrooster staat. De verschillende aspecten komen in verschillende vakken aan bod en zijn geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk en schoolcultuur. Naast de lessen uit de methoden komen actief burgerschap en sociale integratie in o.a. de volgende onderdelen aan bod:

 • Deelname aan kunstenplan van de Gemeente Vlaardingen.
 • In de bovenbouw wordt het project Wereldgodsdiensten behandeld.
 • In diverse kringmomenten praten stamgroepleiders met kinderen over diverse aspecten rondom burgerschap en sociale integratie.
 • Projecten, diverse excursies.
 • Vieringen en feesten zoals Sinterklaas en Kerst.
 • Bij wereldoriëntatie wordt aandacht besteed aan zaken als landen, volken, culture, gebruiken en folklore.
 • Bij de taalmethode wordt aandacht besteed aan meningsvorming.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.

Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af.
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gezien.

Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij het gesprek aanwezig te zijn.

Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. U kunt de antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek bespreken.

Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind gewogen en gemeten.

Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.


De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!

De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:

 • Mariëtta Stoel
 • Telefoonnummer: 010 – 4608190
 • E-mail: m.stoel@cjgrijnmond.nl

 

Ondersteuningsteam op school
Het ondersteuningsteam is een team van verschillende deskundigen die overleg voeren met ouders als de ontwikkeling van een kind op de één of andere manier stagneert en er hulp en/of advies nodig is van specialisten.  Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG, de wijkagent, de logopediste, de contactpersoon van het Samenwerkingsverband onderwijs Dat Past of andere specialisten uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Dit multidisciplinair overleg vindt altijd plaats met ouders erbij. Gezamenlijk wordt gezocht naar oplossingen.

Alles onder één dak
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning.
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website www.cjgvlaardingen.nl.

 

 

 

Communiceren

Als school hanteren we een aantal belangrijke manieren om te communiceren met de ouders:

1- Gesprekken. U kunt altijd een gesprek aanvragen met de stamgroepleiders, de ib-er of de directie.

2- Mededelingenborden die naast de klaslokalen hangen, bevatten informatie van de groep waar uw kind in zit.

3- Via Parnassys ontvangt u berichten van de stamgroepleider van uw kind.

4- Website. Onze website is goed gevuld en we streven er naar zo transparant en actueel mogelijk te zijn. U vindt op onze website veel beleidsdocumenten.

5- Nieuwsbrief. Bijna elke week komt er een nieuwsbrief uit. Door middel van deze nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van actuele, belangrijke informatie.

6- Facebook. Deze vorm van Social Media gebruiken we om te laten zien wat we doen en welke leuke activiteiten er op school gebeuren.

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind op de website of op Facebook met een foto wordt geplaatst, heeft u dit kenbaar kunnen maken bij het aanmelden van uw kind. Ook vragen wij elk jaar opnieuw naar uw mening over het plaatsen van foto’s. Bovendien kunt u altijd uw mening herzien en dit kenbaar maken bij Cathy of Arianne.
Als wij foto’s of filmpjes plaatsen, letten we altijd op dat kinderen die er niet op mogen, er daadwerkelijk niet op staan. We plaatsen ook geen foto’s op internet van kinderen die grenzen over gaan, zoals in badkleding of in ondergoed. Mocht u toch het idee hebben dat we daarin onzorgvuldig zijn geweest, waarschuw ons dan, want we laten ons wat dat betreft graag corrigeren. Ook noteren we nooit namen bij foto’s, dus kinderen zijn niet op te zoeken door anderen. Onze Facebook pagina is besloten waardoor alleen wij foto’s kunnen plaatsen. We letten ook op dat teksten die bij foto’s worden geplaatst, gepast zijn. Als dit niet zo zou zijn, verwijderen wij berichten meteen. We roepen ook ouders op om geen foto’s op hun eigen Facebook te plaatsen die genomen zijn tijdens de schooluren.

Contact

Stamgroepleiders hebben voor school geen tijd om ouders te spreken, maar na schooltijd wel. U kunt altijd een afspraak maken.  Ook bij de directeur of de interne begeleider kunnen ouders terecht nadat een afspraak is gemaakt.

Contactouders

Elke groep heeft een contactouder. Deze ouder is de schakel tussen de school en alle andere ouders van de betreffende groep. Elk jaar opnieuw wordt aan ouders gevraagd om zich beschikbaar te stellen voor deze taak. De stamgroepleider maakt zelf de keuze wie het gaat doen.

Dans

Laura van der Vaart is de dansjuf van onze school. Deze danslessen worden door de Ouderraad betaald. Elke week krijgen alle groepen ongeveer 3 kwartier dans van Laura. Met haar dansen sluit ze inhoudelijk aan bij de projecten van wereld oriëntatie.

Dieren in de school.

In 2016-2017 heeft het kindpanel aangegeven dat ze graag dieren in de school wilden. Nadat de enquête uitwees dat de meerderheid van de ouders, kinderen en personeelsleden het daarmee eens was, staan we dieren toe waar mensen niet snel allergisch voor kunnen zijn. Zo hebben we een Labradoodle in de school, vissen en ook konijnen zouden mogelijk zijn.

Engels

We geven de kinderen vanaf groep 1 tot en met 8 Engelse les. Wij maken hierbij gebruik van de methode “Groove me”. Aan de hand van liedjes leren de kinderen Engels. Bij de kleuters leren ze onder andere tellen, de dagen van de week, de kleuren en Engelse woordjes die bij de belevingswereld van een kleuter passen. Vanaf groep 3 breiden we dit verder uit met woorden, begrippen, gezegdes aangevuld door liedjes, teksten lezen en gesprekken voeren in het Engels.

Eten en drinken

Voor het  tienuurtje en voor de lunch, nemen de kinderen zelf eten en drinken mee. We adviseren zoveel mogelijk gezonde dingen volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dit betekent dat we geen snoep en frisdranken willen zien voor de tienuurtjes en de lunch. Voor de traktaties zien we graag gezonde “hapjes” en zo min mogelijk snoep.

Fiets of autovervoer

Regelmatig gaan we op excursie of ergens heen. Dit doen we lopend, fietsend of met auto’s. Als ouders kinderen vervoeren moeten ze in het bezit zijn van een inzittende verzekering en gordels. Kinderen zitten alleen voorin als ze langer zijn dan 1.50 m. Als de kinderen fietsen , doen ze dit onder begeleiding en met een neonkleurig jasje aan. Als de kinderen gaan lopen, gaan er begeleiders mee, behalve naar de gymzaal, want die is dichtbij.

Foto en film

Op onze school worden regelmatig en vaak wel dagelijks, foto’s en films gemaakt om op Facebook te zetten of om op onze website te plaatsen. Ook gebruiken wij films van lessen van stamgroepleiders voor professionaliseringsdoeleinden. Dit beeldmateriaal wordt niet vertoond aan derden en vernietigd na gebruik. Als ouders bezwaar hebben dat het kind wordt gefotografeerd of gefilmd voor dit interne gebruik of voor plaatsing op het world wide web, kunnen ze dit op het aanmeldingsformulier kenbaar maken of zich schriftelijk melden met hun bezwaar bij de directeur van onze school. Aan het begin van elk schooljaar komt de schoolfotograaf bij ons op school. Ouders zijn niet verplicht de foto’s af te nemen.

 

 

Gescheiden ouders

Als ouders gescheiden zijn, heeft de school informatieplicht naar beide ouders. Meestal kunnen we goed afspreken dat de ene ouder de ander informeert. Als de communicatie tussen beide ouders dusdanig verstoord is dat informatie overbrengen over het kind niet mogelijk is, horen we dat graag. We kunnen ouders dan digitaal informeren over vorderingen door het portfolio te verzenden. Liever zien we dat ouders samen op een gesprek verschijnen zodat ze allebei de informatie uit eerste hand horen. We voeren geen dubbele gesprekken.

Gevonden voorwerpen

Wie iets kwijt is, kan dit wellicht terugvinden in de bak van de gevonden voorwerpen. De school is niet aansprakelijk ingeval van verlies of diefstal.

Groep 8 activiteiten

De stamgroepleider van groep 8 bepaalt elk jaar in overleg met de directeur welke activiteiten speciaal voor het afscheid van groep 8 georganiseerd zullen worden. Dit zullen vanaf aankomend schooljaar 2 activiteiten binnen de school zijn. Ouders organiseren zelf ook vaak feestjes of andere activiteiten, maar die vallen niet onder verantwoordelijkheid van de school. Aan het begin van elk schooljaar overlegt de stamgroepleider met de ouders en kinderen van groep 8 apart over hun afscheid. Wij maken een film als afscheid van groep 8 en nemen als hele school afscheid van de kinderen tijdens een viering.

Gymtijden

De kinderen die recht hebben op gymlessen van groep 3 tot en met 8 doen dit in de gymzalen bij de school op maandag en dinsdag. Groep 2-3 gaat aan het begin van het jaar bewegen in de speelzaal en later gaan zij naar de grote gymzaal.

Hoofdluis

Na elke vakantie helpen ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis. Als er hoofdluis gevonden is worden de ouders op de hoogte gebracht en verzoeken wij ouders het kind meteen te behandelen alvorens het weer plaats neemt in de stamgroep.

Huisvesting

Omdat de school aan het groeien is, passen we niet meer in het huidige gebouw. Drie groepen blijven in De Groene Draad: de Dolle Duiven, de Bezige Bijen en de Pientere Panters. De andere twee groepen krijgen onderwijs in het gebouw van het Kinderdagverblijf aan de magnoliastraat.

Deze huisvesting is tijdelijk, maar hoe lang het precies zal duren, weten we nu nog niet. Er worden ook plannen gemaakt om in de nabije toekomst voor de Jenaplanschool een andere locatie te zoeken of nieuwbouw te realiseren.

Huiswerk

Huiswerk maken is makkelijk en leuk, want we hebben Squla aangeschaft voor alle kinderen. We verwachten dat iedereen thuis oefent met Squla. Van de stamgroepleider kan je te horen krijgen welke vakken of onderdelen speciale aandacht verdienen. Als je dat niet hebt gehoord, verwachten we  toch dat de kinderen elke dag oefenen met onderdelen die ze zelf moeilijk vinden of waar ze meer oefentijd voor nodig denken te hebben

Inspectie

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van alle onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doet zij onder andere door de scholen te bezoeken. De onderwijsinspectie is tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben met ingang van 10 september 2013 voor vier jaar het basis toezichtsarrangement gekregen.

 

Contact met de onderwijsinspectie E-mail: info@owinsp.nl

Website: www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld → meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111.

Jaarplan en jaarverslag

Elk schooljaar sluiten we af met een jaarverslag en starten we opnieuw met een jaarplan. In deze documenten communiceren we over onze verbeterplannen en ontwikkelingen. De zaken die voor 2017-2018 op de rol staan, zijn:

 • Handelingsgericht werken verder uitbouwen.
 • Onze opbrengsten voor rekenen, spelling, lezen en woordenschat verhogen.
 • Verbeteren beredeneerd aanbod en de doorgaande lijn in de groepen 1,2,3.
 • De kwaliteit van de kindplannen verbeteren.
 • Bijzondere arrangementen inpassen in ons onderwijs.
 • Effectieve leertijd, effectieve instructies en taakgerichtheid als didactische vaardigheden verder verbeteren.
 • Methodetoetsen rekenen verbeteren.
 • De methode rekenen verder uitbouwen, aanpassen en verbeteren.
 • Aanbod voor NT2 opzetten.
 • Opleidingsschool verder uitbouwen in samenwerking met de PABO.
 • Volgen van verschillend scholingsaanbod.

 

Kamp

Elk jaar, om en nabij de herfstvakantie, gaat de bovenbouwstamgroep op kamp. Dit doen we om het groepsgevoel te verstevigen en elkaar op een andere manier en in een andere omgeving te leren kennen.

Kindpanel

Uit elke groep zijn één of  twee kinderen vertegenwoordigd die met de directeur kunnen spreken over zaken die hen bezig houden en die ze graag veranderd zouden willen zien op school. Het kindpanel komt net als het ouderpanel drie keer per jaar bij elkaar.

 

 

Klachten

Als ouders een klacht hebben, proberen wij dit in eerste instantie zoveel mogelijk in gesprek met betrokkenen op te lossen. In het uiterste geval, als de klacht op school niet goed wordt opgelost, kunnen ouders gebruik maken van de klachtenregeling. Dan kunt u zich wenden tot dhr. Alex Brobbel van het bestuur van Wijzer in Opvang en Onderwijs (www.wijzer.nu). Als u ook daar niet tot een passende oplossing komt, kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon mevr. Letteke Steurkogel van het CED, telefoon 010-4071599 of bij de inspectie van  het basisonderwijs (www.onderwijsinspectie.nl) of de Landelijke klachten commissie  (www.onderwijsgeschillen.nl). De klachtenregeling staat ook op de website van de Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs.

 

Locaties

Onze school wordt in schooljaar 2017-2018 tijdelijk, voor de duur van een half jaar opgesplitst in 2 locaties. Twee groepen (de Stoere Stieren en de Vrolijke Vogels) zullen voor de duur van 6 maanden gehuisvest zijn in het gebouw aan de Magnoliastraat 1 te Vlaardingen. In de kerstvakantie van 2017-2018 verhuizen de 2 groepen terug naar De Groene Draad en gaan we 2 lokalen bezetten, waar nu de kinderdagopvang gehuisvest is. Deze move is nodig om de groei op te vangen. In de nabije toekomst zal nieuwebouw gerealiseerd worden voor onze school.

Maatjes

Elk kind heeft in de school maatje die in een andere stamgroep zit. Bij bepaalde activiteiten vragen we de kinderen deze met hun maatje te doen. Zo zijn de kinderen met hun maatje bij de vieringen en als we als school op pad gaan, lopen de maatjes samen. Zo leren kinderen elkaar beter kennen ook al zitten ze niet bij elkaar in de stamgroep. Bovendien leren ze om verantwoordelijk voor elkaar te zijn en zorgzaam met elkaar om te gaan.

Meldpunt

Het meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld is er voor ouders en stamgroepleiders. Bij het vermoeden van fysieke of emotionele mishandeling door middel van agressie of verwaarlozing kan contact worden opgenomen met het AMK. Bereikbaar op werkdagen van 08.00-16.30 uur. Adres: Glashavenstraat 66, 3011 XK Rotterdam. Telefoonnummer 010-4128110. Of raadpleeg de website (www.amk-nederland.nl)

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en teamleden. Deze raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. Bij belangrijke beslissingen moet eerst de MR gehoord worden en in sommige gevallen is toestemming van de MR nodig. De MR van onze school bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders.  Onze medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Wijzer in opvang en onderwijs. Hierover vindt u meer informatie op de website van Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs (www.wijzer.nu)

In de Medezeggenschapsraad zijn de volgende personen vertegenwoordigd:

Namens de ouders: Hans Riemens, Eva Thier en Olga Beun

Namens de personeelsleden: Leanne Krudde, Aron Kremer en Tamar Slierendrecht

In de GMR: Hans Riemens

Mindfulness

Omdat we geloven dat kinderen baat hebben bij rust en evenwicht, bieden wij hen de kans om tot zichzelf te komen en vol zelfvertrouwen de wereld tegemoet te treden. In elke stamgroep worden mindfulness-activiteiten gedaan. De kinderen leren door mindfulness goed naar zichzelf te luisteren, lichamelijke signalen gewaar te worden, tot rust te komen en goed adem te halen. Wij ervaren dat kinderen baat er bij hebben. Onze kwaliteit is dat we met kinderen samen, tot bezinning komen.

Missen van onderwijs

Na bijvoorbeeld een bezoek aan tandarts of orthodontist verwachten wij kinderen terug op school zodat zij zo min mogelijk lestijd missen.

Mobiele telefoons en sociale media

Er is een protocol opgesteld waarin staat beschreven wat de school verwacht van personeel, ouders en kinderen met betrekking tot het gebruik van sociale media in relatie tot de school. Het komt er kortweg op neer dat we verwachten dat iedereen zich aan de algemeen aanvaarde fatsoensnormen houdt. Kinderen kunnen mobiele telefoons meenemen naar school, maar tijdens de lesuren mogen deze niet worden gebruikt, wel daarna. Als een kind deze regel overtreedt kan de stamgroepleider de telefoon afnemen om aan het einde van de dag aan de ouders terug te geven.

Namen van de groepen

De leerjaren 1/2 zitten in een stamgroep die we De Dolle Duiven noemen.

De leerjaren 1/2 zitten in een stamgroep die we de Bezige Bijen noemen.

De leerjaren 2/3 zitten in een stamgroep die we De Pientere Panters noemen.

De leerjaren 4/5 zitten in een stamgroep die we De Vrolijke Vogels noemen.

De leerjaren 6/7/8 zitten in een stamgroep die we De Stoere Stieren noemen.

Nieuwsbrief na aanmelding

De nieuwsbrief ontvangt u in uw mailbox en staat op onze website. U dient zich wel via de website te abonneren op de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief informeren wij ouders over schoolse zaken. Groepsaangelegenheden verspreiden we via de website en Facebook.

Ontruimen

In het kader van de veiligheid binnen het gebouw is de school in het bezit van een ontruimings- en rampenplan. Het ontruimingsplan treedt in werking als er bijvoorbeeld sprake is van brand. De school dient dan zo snel mogelijk ontruimd te worden. Elk schooljaar wordt er minstens twee keer met de kinderen geoefend hoe ze het gebouw dienen te verlaten in geval van brand. Het rampenplan is van toepassing als er een ramp dreigt of plaatsvindt buiten de school. In dat geval worden de kinderen op school gehouden totdat de plaatselijke overheid het signaal “veilig” heeft gegeven.

Opleiden in de basisschool

We hebben een speciaal samenwerkingsverband met de PABO van Hogenschool Rotterdam waardoor wij Opleidingsschool zijn voor PABO-studenten. Om Opleidingsschool te zijn nemen wij de verantwoording voor een groot deel van het curriculum van de PABO waardoor de studenten het vak leren in de praktijk. Leanne Krudde is onze schoolopleider en zij begeleidt de stamgroepleiders om een goede coach/mentor te zijn voor de studenten.

Opvang

Kinderen van onze school kunnen voordat ze naar school komen naar de peuterspeelzaal  en  als ze al 4 jaar zijn kunnen ze naar de voor- en naschoolse opvang van Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs (www.wijzer.nu). De Peuterspeelzaal  waar wij gebruik van kunnen maken is gevestigd bij IKC Jan Ligthart en bij basisschool Avonturijn. De BSO waar onze kinderen gebruik van kunnen maken  is gevestigd in het gebouw van de Groene Draad en aanmelden verloopt via IKC Jan Ligthart.

Ouderavonden

Elk schooljaar organiseren we ouderavonden met een thema of met uitleg over beleid en nieuwe ontwikkelingen. Alle ouders die hun kind bij ons hebben aangemeld verwachten we op deze avonden. Wij zullen u bij de intakegesprekken al op de hoogte brengen van de data van de ouderavonden.

Ouderbijdrage

Om activiteiten zoals het schoolreisje, excursies, feesten en ouderavonden te betalen, vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is niet verplicht, maar als een ouder niet betaalt,  heeft dit wel consequenties voor de mogelijkheden om activiteiten te organiseren. De hoogte van de bijdrage kan elk jaar veranderen en de exacte hoogte van het bedrag vindt u elk jaar op de website. Voor de betaling ontvangt elke ouder namens Stichting Ouderbijdrage een brief met uitleg over de besteding van het geld. U kunt het bedrag overmaken of in termijnen betalen. Mocht het zo zijn dat u de ouderbijdrage niet kunt of niet wilt betalen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de Penningmeester van de Ouderraad. In de meeste gevallen kunt u dan een beroep doen op de gemeente, sociale zaken of een andere instantie. De penningmeester van de Ouderraad Kirsten Muijs int de ouderbijdragen.

 

Ouders en school samen voor het kind

Kinderen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties.

Er zijn daarnaast nog andere manieren om bij de school betrokken te zijn. Ouders kunnen zitting nemen in de ouderraad of in de medezeggenschapsraad. Anderen verlenen ondersteuning bij sportactiviteiten, vieringen of helpen als leesouder of knutselouder.  We verwachten dat ouders hun kind helpen met huiswerk en dat ze op ouderavonden en gesprekken verschijnen. Ouders die actief willen worden, kunnen dat aangeven bij Arianne, de directeur van de school of bij de Ouderraad.

 

 

Ouderovereenkomst

Wat kunnen ouders van de school verwachten.

 • De school werkt volgens de basisprincipes van en essenties van het Jenaplanonderwijs.
 • De school spant zich in zodat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.
 • Naast het overbrengen van kennis heeft de school ook oog voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele aspecten.
 • De school besteedt aandacht en tijd aan culturele en creatieve activiteiten.
 • De school informeert ouders regelmatig over hoe hun kind het op school doet, middels de portfolio’s, de 10-minutengesprekken  en tussentijdse gesprekken op afspraak tijdens kantooruren.
 • De stamgroepleiders houden elke week tijd vrij voor ouders die vragen hebben. Uitgebreidere gesprekken vinden plaats na schooltijd (maar tijdens kantooruren) en op afspraak.
 • De intern begeleiders, stamgroepleiders en de directie zijn onder schooltijd, op afspraak, bereikbaar voor gesprekken.
 • De school zal alles doen wat in haar mogelijkheid ligt om de kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren.
 • De school zal de communicatie met de ouders waar mogelijk verbeteren.
 • De school communiceert over praktische zaken betreffende het kind of de groep via de email of telefonisch, over inhoudelijke zaken alleen mondeling.

 

De school zorgt voor:

 • Een schoolgids voor nieuwe ouders.
 • Een nieuwsbrief.
 • De website en Facebook.
 • Een informatie-avond in de groepen aan het begin van het schooljaar.
 • De 10-minuten-gesprekken, driemaal per jaar.
 • Ouderavonden met een thema.
 • Ouderkamerbijeenkomsten met een thema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat verwacht de school van ouders:

 • Ouders zien erop toe dat hun kinderen op tijd op school zijn.
 • Ouders zorgen dat hun kind uitgerust op school komt.
 • Ouders tonen belangstelling voor de school en zullen aanwezig zijn op de contactavonden.
 • Ouders onderschrijven en steunen de principes en essenties van het Jenaplanonderwijs.
 • Ouders zullen, naast de gebruikelijke contactmomenten, voor extra gesprekken over de ontwikkeling van hun kind, een afspraak maken met de stamgroepleider/intern begeleider voor een gesprek na schooltijd, tijdens kantooruren.
 • Ouders tonen belangstelling voor het schoolwerk van het kind en moedigen hen aan.
 • Ouders praten regelmatig over school met hun kind en brengen hen een positieve schoolhouding bij.
 • Ouders begeleiden hun kind in het maken van hun huiswerk.
 • Ze zien erop toe dat ze op afgesproken wijze relevante informatie over hun kind doorgeven aan school.
 • Kinderen zindelijk zijn en als ze het toch in hun broek doen, ouders naar school komen voor de verschoning. Als een kind niet zindelijk is, kan het nog niet naar school komen.
 • Ouders zien erop toe dat hun kinderen de leerplicht nakomen.
 • Ouders zorgen dat hun kinderen toegerust zijn om aan alle activiteiten op school mee te kunnen doen.
 • Ouders praten met respect over school en over andere kinderen en gezinnen van school, zodat kinderen, personeel van de school en andere ouders zich serieus genomen worden. en het klimaat veilig
 • Door aanmelding op onze school, aanvaarden ouders deze afspraken.

Ouderparticipatie

Wij zijn optimaal toegankelijk voor ouders. We luisteren graag naar hun ideeën, nemen opmerkingen serieus en waarderen hulp. Een goede samenwerking met  ouders levert een belangrijke bijdrage aan ons onderwijs. Betrokkenheid van ouders is een essentieel onderdeel van ons onderwijs. We werken met ouders die onder begeleiding van een stamgroepleider, feesten en andere activiteiten voorbereiden en organiseren. In onze ogen betekent ouderbetrokkenheid ook dat ouders thuis met hun kind huiswerk maken, lezen, voorlezen en met Squla bezig zijn.

Ouderpanel

Elk schooljaar worden een aantal ouders gevraagd door de directeur om in een “met de benen op tafel gesprek” te praten over hoe ouders de school ervaren en wat ze graag verbeterd willen zien.

 

 

 

 

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste, betrokken ouders. Het bestuur wordt gevormd door : Simone Jansen, Kirsten Muijs, Anita Breevoort, Hatice Bakir, Eda Karademir, Arjan Oostveen, Tyra Kamps. Er zijn ook ondersteunende ouderraadsleden die als vast hulpouder optreden Estelle Koopman, Mechtab Emirdogan, Meral Celik en Karima Bouda.

De ouderraad organiseert belangrijke activiteiten en evenementen zoals de schoolreis, Sinterklaas, kerst- en het eindfeest. De ouderraad helpt ook de stamgroepleiders met het organiseren van de projecten en andere vieringen. Over het algemeen geldt dat activiteiten georganiseerd door de OR worden bekostigd uit de ouderbijdrage. Hiervoor is een stichting opgericht: Stichting Ouderbijdrage. Voor activiteiten die de ouderraad wil organiseren is altijd overleg met en toestemming van het team en de directie nodig. Dit gaat in goed overleg en harmonie.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 120,-  euro per jaar per kind. Voor specificaties en informatie kunt u op de website kijken en/of contact opnemen met de penningmeester Kirsten Muijs: email: jenaplanpenningmeester@gmail.com of met de voorzitter Simone Jansen, email: Simone@kick-ict.nl

Overblijven en pauze op Jenaplanschool Vlaardingen

De kleine pauze in de ochtend is voor de groepen 2/3, 4/5, 6/7/8 rond 10 uur. De kinderen van groep 1/2 hebben geen buitenspeelpauze. Zij spelen buiten als vorm van bewegingsonderwijs. Het eten en drinken in de klas is onderwijstijd en daarom wordt voorgelezen zodat deze tijd valt onder het vak Taal. In het nieuwe schooljaar zijn we in de nieuwbouwschool. Ook daar verzorgen we het overblijven als school zelf omdat we het belangrijk vinden dat vanuit Jenaplanprincipes kinderen samen de dag doorbrengen en continuïteit in de dag zit. We kiezen er voor om ons eigen personeel in te zetten bij het half uur buiten spelen van de kinderen. Er kan gekozen worden om te spelen op het schoolplein, in de wig of op het speeleiland. Het personeel kiest dit zelf in onderling overleg.

 

In de klas eten en drinken de kinderen terwijl ze TV kijken naar een aflevering van Klokhuis, Huisje Boompje Beestje of het Weekjournaal. Het kwartier eten en drinken tijdens de lunchtijd is onderwijstijd en daarom wordt er gekozen voor een educatieve besteding van de tijd die te maken heeft met Wereldoriëntatie. Tijdens het kwartier eten en drinken is er toezicht door een vrijwilliger of een onderwijsondersteuner.

 

De vrijwilligers worden betaald door de ouderraad met een vrijwillige bijdrage. Als een vrijwilliger ziek is, kunnen we een andere vrijwilliger inzetten die op de reservelijst staat. Als onderwijs ondersteunend personeel ziek is, kan de directeur inspringen.

Het personeel heeft tussen de middag een kwartier pauze en na 15.00 uur nog een kwartier zodat in totaal sprake is van een half uur pauze.

 

De groepen 1-2 en groep 2-3 spelen buiten van 11.45 uur tot 12.15 uur onder leiding van de stamgroepleiders. Zij eten van 12.15 tot 12.30 uur onder leiding van een vrijwilliger of onderwijsondersteunend personeel.

Groep 4-5 en 6-7-8 spelen buiten van 12.15-12.45 uur onder leiding van de stamgroepleiders. Zij eten van 12.45 uur tot 13.00 uur onder leiding van een vrijwilliger of onderwijsondersteunend personeel.

 

 

 

 

Hulp voor het overblijven

 

Onderbouw, de groepen 1-2-3

  Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag
Van 11.45-12.15 uur Speeleiland, speelplein of WIG Speeleiland, speelplein of WIG Speeleiland, speelplein of WIG Speeleiland, speelplein of WIG
Van 12.15-12.30 Eten in de klas Eten in de klas Eten in de klas Eten in de klas
Bezige Bijen Genevievre Genevievre Genevievre Genevievre
Dolle Duiven Cathy Cathy Cathy Arianne
Pientere Panters Marjolijn Begüm Marjolijn Leanne

 

Midden- en Bovenbouw, de groepen 4-5-6-7-8

  Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag
Van 12.15-12.45 uur Speeleiland, speelplein of WIG Speeleiland, speelplein of WIG Speeleiland, speelplein of WIG Speeleiland, speelplein of WIG
Van 12.45-13.00 uur Eten in de klas Eten in de klas Eten in de klas Eten in de klas
Vrolijke Vogels Genevievre Genevievre Genevievre Genevievre
Stoere Stieren Cathy Cathy Cathy Leanne

 

 

Reserve voor het overblijven zijn Arianne, Leanne, Marjolijn en Simone.

 

 

Persoonlijke gegevens

Als een kind voor het eerst naar school komt, ontvangen wij van de ouders uitgebreide gegevens over het kind. Elk schooljaar actualiseren wij die gegevens en daarom vragen wij alle ouders aan dit verzoek gehoor te geven. Voor ons is het van belang dat we, zeker in noodsituaties, de juiste gegevens hebben.

Populatie

Onze school is aan het groeien. In 2014 hadden we nog 67 kinderen. Dit schooljaar hebben we aan het einde 122 kinderen.

15 kinderen met een Marokkaanse achtergrond, 16 kinderen met een Turkse achtergrond en 20 kinderen met een Niet-Europese achtergrond.

33,6 % van onze kinderen hebben een Niet-Nederlandse, anderstalige achtergrond.

Van alle kinderen in totaal hebben we 47 meisjes en 75 jongens.

8 kinderen hebben een weging van 1,2 en 7 kinderen hebben een weging van 0,3.

Regels voor buitenspelen

Stamgroepleiders hebben toezicht. We werken ook met vrijwilligers en stagiaires. De mensen die toezicht houden, zijn altijd actief aanwezig en betrokken bij de kinderen. Er wordt op toegezien dat kinderen respectvol samen spelen. Bij het naar binnengaan hanteren we een rij om de kinderen rustig naar binnen te laten komen. Als het tijd is om op te ruimen, helpt iedereen mee.

Regels voor binnen

In de gangen lopen we rustig. Kinderen doen de deuren niet open als er gebeld wordt.

Spelen en werken mag op een aantal plekken in de school, mits het niemand stoort.

We gaan volgens de algemeen aanvaarde waarden en normen met elkaar om. We houden rekening met de juiste toon en op de juiste plek mensen als we aanspreken. Alleen personeel van school spreekt de kinderen aan op hun gedrag. Tijdens schooltijd kunnen ouders  hun eigen kind(eren) corrigeren of aanspreken op gedrag, maar geen kinderen van anderen ouders, tenzij ze begeleider zijn van een groepje kinderen.

Rookverbod

Onze school is een rookvrije school. Het is dus verboden in school te roken. Ook mag er niet op het terrein rondom de school gerookt worden. Deze regel geldt niet alleen voor personeel, maar ook voor (helpende) ouders en bezoekers.

Regels voor in de groep

Samen met de stamgroepleider worden de leefregels voor in de groep, aan het begin van elk schooljaar, besproken en vastgesteld.

 

 

Rust – Reinheid – Regelmaat

We hebben afspraken over structuren in de school zodat kinderen binnen de structuur van bepaalde vrijheden kunnen genieten om zelf keuzes te maken. Begrenzing is van belang om je veilig te voelen.  Het zelfstandig werken verloopt in alle groepen volgens dezelfde ritmes en routines. We hanteren ook verschillende tijden zodat kinderen weten wat van hen wordt verwacht.

Muizentijd (rood): iedereen werkt stil en geconcentreerd. Je mag niet naar het toilet of lopen door de klas.

Mierentijd (oranje): iedereen werkt en er mag zachtjes gepraat worden voor overleg.

Bevertijd (groen): iedereen werkt samen en er mag veel overlegd worden en gezamenlijke opdrachten ook buiten de klas worden uitgevoerd.

Pauwentijd: deze tijd is bedoeld voor pauze, toiletgang, even een hapje eten of drinken en ontspannen.

Ook gaat Rust Reinheid en Regelmaat over de regels die bij ons op school gelden. Over het algemeen hanteren we de belangrijkste regel dat we van iedereen verwachten dat ze zich volgens de algemeen aanvaarde regel houden die in Nederland gelden. Specifiek staat in het beleid beschreven wat we verstaan onder onacceptabel en acceptabel gedrag. Ook hanteren maatregelen als er mensen zijn die onacceptabel gedrag vertonen.

Samenwerken

We werken met veel instanties samen:

 • Sociale wijkonderneming richt zich op ontwikkeling van en participatie in de wijk Ambacht/Babberspolder.
 • Samenwerkingsverband Onderwijs dat Past: wsns3801.nl/onderwijs-dat-past. Rosemarie Drop is onze contactpersoon.
 • Minters: minters.nl. Linda Olsthoorn is onze contactpersoon.
 • Centrum voor Jeugd en gezin: cjgvlaardingen.nl. Mariette Stoel-Schotte is onze contactpersoon
 • Logopedie praktijk: logopediepraktijkhelderop.nl
 • Esther Winnckelman is onze contactpersoon.
 • Kade 40 voor Cultuureducatie: kade40.nl
 • Gemeente Vlaardingen

 

 

Pestprotocol

Uiteraard hanteren ook wij een pestprotocol. Dit protocol voorziet er in dat als er sprake is van pesten, formele stappen kunnen worden gezet om het pesten te laten stoppen. We gaan er vooralsnog vanuit en dit blijkt in de praktijk dat op onze school pesten heel weinig voorkomt, maar ook dat we door het gesprek met de kinderen pesten zoveel mogelijk op tijd kunnen stoppen.

De stappen om pesten aan te pakken zijn:

 • Gesprek van de stamgroepleider met een kind of met de groep (afhankelijk van de situatie).
 • Gesprek van de directeur met het kind of met de groep.
 • Contact door de school met de ouders van het slachtoffer en de pleger.
 • Informatie naar andere ouders door middel van een brief of ouderavond. Als dit nodig wordt geacht.
 • Kinderen in de stamgroep ondertekenen het pestcontract.

Als blijkt dat het pesten niet stopt, kan een pleger worden geschorst of verwijderd. Dit is ter beoordeling van de directeur, in overleg met het team.

 

Ouders mogen van ons als school verwachten dat we ingrijpen als er ruzie is en dat we alle partijen horen alvorens maatregelen te treffen. Soms spreken we kinderen alleen aan als er iets is voorgevallen en soms is het noodzakelijk om een kind een time out te geven om af te koelen. Er zijn meerdere manieren denkbaar om met een ruzie om te gaan. Vanuit de Jenaplangedachte  begeleiden we kinderen om het gesprek aan te gaan, we stimuleren hen om eerlijk te zijn en ook te luisteren naar de ander, zelfs als dit moeilijk is omdat je vindt dat je onheus bejegend bent. Wij stimuleren dat kinderen met elkaar tot oplossingen komen om ruzies bij te leggen en onenigheid op te lossen. Als kinderen regelmatig de goede sfeer verstoren, gaan we ook met de ouders in gesprek om oplossingen te zoeken voor het onbehagen van waaruit het kind negatief gedrag vertoont. Afhankelijk van de situatie, nemen de leerkrachten maatregelen. Straf geven doen wij alleen in uitzonderlijke situaties, als we denken dat een kind er iets van leert. Voor ons is het uitgangspunt dat we op school een goede sfeer willen hebben waarbinnen de kinderen en de volwassenen respectvol met elkaar omgaan. Maar ook dat fouten gemaakt mogen worden om er van te leren. Een kind is niet meteen een vervelend kind als het voor dat kind lastig blijkt om altijd gewenst gedrag te laten zien. Van ons krijgt elk kind steeds weer de kans om opnieuw te beginnen.

 

Voor ouders is het soms lastig om in te schatten wat er precies is gebeurd. Vaak hoor je maar één kant van het verhaal en als je wel meerdere kanten hoort, dan nog kan je de context waarin dingen gebeurd of gezegd zijn niet altijd inschatten. We begrijpen zeker dat het niet altijd eenvoudig is om als ouder te beoordelen of je kind terecht of onterecht behandeld is door een ander kind of door de  school.

Het kan voorkomen dat u als ouder wilt weten waarom we bepaalde maatregelen hebben genomen of dat u niet begrijpt waarom bepaalde dingen gezegd zijn door de leerkracht. Ook kan het voorkomen dat het in uw ogen lijkt alsof wij niks doen. We verwachten dan dat u dan naar ons toe komt. We  nodigen u uit om met ons daarover te praten zodat we de situatie en de maatregelen kunnen uitleggen.

 

 

 

 

Samenwerkingsverband

Voor leerlingen, die meer of andere (onderwijs)behoeften hebben, kan de stamgroepleider (in overleg met de ib-er, schooldirectie en ouders) doorverwijzen naar een ketenpartner in de zorgstructuur, het samenwerkingsverband. Ieder kind is anders. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen. Het vraagt een samenwerking tussen school, ouders en eventueel ondersteunende specialisten. Indien daarnaast extra ondersteuning noodzakelijk is kan dit, in het kader van passend onderwijs, bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past. Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten. Wij streven ernaar om de kinderen op onze school zo goed mogelijk onderwijs te geven. Wij denken in mogelijkheden en helpen onze leerlingen zo goed mogelijk om de eigen mogelijkheden te benutten. Soms signaleren de leerkracht, de IB-er of de ouders dat de ontwikkeling van een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. Wij overleggen dan met de ouders. Hierbij kan de hulp van de IB-er worden ingeroepen. Jenaplanschool Vlaardingen heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld: schoolprofiel. Hierin staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning kan bieden. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband hebben via hun besturen afspraken gemaakt over het niveau van de basisondersteuning in de school. Dat houdt in dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, het dagelijks handelen altijd op het kind  afstemt (handelingsgericht werken), een interne ondersteuningsstructuur heeft en een stevig aantal preventieve en lichte curatieve interventies kan uitvoeren. Voor Jenaplanschool Vlaardingen geldt dat de basisondersteuning terug te vinden is in ons dagelijks handelen met betrekking tot ons onderwijs. Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal onderwijs. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat altijd overleg vooraf met de ouders en de benodigde deskundige. We zoeken daarbij ook zoveel mogelijk de samenwerking met het centrum voor jeugd & gezin in ons werkgebied. Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de websites. www.passendonderwijs.nl. Uiteraard kunt u er als ouder voor kiezen om zelf extra zorg/ondersteuning buiten het samenwerkingsverband in te huren.

Scholing

In het schooljaar 2017-2018 gaan we ons als team scholen op het gebied van de Jenaplanessenties in relatie tot de opbrengsten. Ook gaan we de Vreedzame school doen om het pedagogisch klimaat te verbeteren en de sociaal emotionele ontwikkeling te stimuleren. De stamgroepleiders van de onderbouw bekwamen zich bovendien in het stimuleren van spel en taal door middel van de nieuwe methode en aanpak die Speelplezier heet. Al het personeel wordt geschoold op het gebied van BHV. Een aantal stamgroepleiders gaan de mentorentraining volgen om zich verder te bekwamen in het begeleiden van stagiaires.

 

 

Schoolgebouw

In het schoolgebouw, zijn ook andere scholen, kinderdagopvang en peuterspeelzaal gehuisvest.  Wij maken gebruik van een aantal lokalen, speellokaal voor de kleuters, gymzalen, gemeenschappelijke ruimtes  en de keuken. Onze kwaliteit is dat we een rijke leeromgeving bieden.

Schoolreis en uitstapjes

De kinderen van de onder- en de middenbouw gaan elk jaar op schoolreis. De kinderen van de bovenbouw gaan aan het begin van elk schooljaar op kamp. Ook gaan alle stamgroepen regelmatig op excursie waar we ouders nodig hebben voor begeleiding. In overleg met de ouderraad bepaalt het team welke ouders worden meegevraagd om kinderen te begeleiden of te helpen met activiteiten.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 08.45 uur tot 15.00 uur. De kinderen krijgen per week 25 uur en drie kwartier les. Iedereen die bij ons school zit, blijft over om tussen de middag te eten met de stamgroepleider en te spelen onder leiding van vrijwilligers.

De kinderen gaan gemiddeld 948,5 uur per schooljaar naar school. Hiermee halen ze ruim de tijd die in de wet staat vastgelegd met 7520 uur voor leerjaar 1 tot en met 8.

Schooltuinen

De school heeft samen met vrijwilligers schooltuinen om te onderhouden. Deze schooltuinen zijn op het dak. De kinderen leren zaaien en oogsten en wat er allemaal bij komt kijken om een tuin te bewerken. Tijdens de zomermaanden werken kinderen die hiervoor de motivatie hebben 1 keer per week enthousiast met de vrijwilligers samen aan de schooltuinen als onderdeel van de biologie.

Speelgoed

In principe nemen kinderen geen speelgoed mee naar school. Als ze dit wel doen, heeft de stamgroepleider daar om een  bepaalde reden toestemming voor gegeven. Het speelgoed gaat in een bakje in de klas en kan het worden meegenomen naar huis om 15.00 uur. Kinderen mogen soms wel spullen meenemen naar school, alleen in het kader van een project. Dit heeft de stamgroepleider dan aangekondigd.

Sponsoring

Jenaplanschool Vlaardingen houdt zich in ieder geval aan de richtlijnen zoals die zijn opgesteld in een convenant tussen ministerie, belangenbehartigers en sectororganisaties in de loop van 2008. Kern van dit convenant is dat een sponsor geen invloed op het schoolbeleid mag en kan uitoefenen. Naamsvermelding in een schoolkrant, schoolgids e.d. is wel toegestaan zonder commerciële bedoelingen.

Stamgroepavond

Elk schooljaar heeft elke stamgroep een stamgroepavond. De avond vindt in het begin van het schooljaar plaats. Behalve informatie geven over de organisatie van de stamgroep, de planning van het onderwijs en onze bedoelingen, willen we op die avond de ouders ontmoeten. Ouders hebben er recht op te weten hoe wij het onderwijs aanpakken. Wij op onze beurt hebben de steun en het vertrouwen van de ouders nodig. In de tijd dat de kinderen naar school gaan leren ze veel:  rekenen en taal, maar ook omgaan met elkaar. Met andere woorden we zijn op school met opvoeding bezig. Daarom is samenwerking met ouders onontbeerlijk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen een fijne tijd op school hebben en goed toegerust naar het vervolgonderwijs gaan.

Surfspot, software kopen met korting

Jenaplanschool Vlaardingen is aangemeld bij Surfspot. Via deze instelling is het voor (ouders van) kinderen mogelijk software en hardware met korting te kopen. Ga hiervoor naar de website http://www.surfspot.nl en maak een eigen account aan.

Tevredenheid

Elk jaar vragen we aan kinderen, ouders en personeel om een tevredenheidsenquête gecombineerd met een vragenlijst over de veiligheid  in te vullen. Met de uitkomsten, die besproken worden in de medezeggenschapsraad, bepalen we nieuw beleid en richten we ons jaarplan in.

Uitstapjes

Wij maken regelmatig uitstapjes met de kinderen in het kader van culturele voorstellingen die door de gemeente georganiseerd worden en waar we ons voor opgegeven hebben.  Een excursie wordt soms naar aanleiding van een project georganiseerd.

Vaderdag en moederdag

Deze dagen zijn steeds meer commerciële dagen geworden die in huiselijke kring kunnen worden gevierd. Omdat het voor veel kinderen niet van zelfsprekend is dat er een vader en/of moeder is die in het zonnetje gezet kan worden, hebben we besloten deze pijnlijke situaties te vermijden en aan deze dagen geen bijdrage te leveren.

Vereniging Bijzonder Onderwijs VBS

Jenaplanschool Vlaardingen is lid van de Vereniging Bijzonder Onderwijs VBS: een vereniging van circa 500 bijzondere scholen in het primair en voortgezet onderwijs met een eigen (pedagogische) identiteit.

Verjaardagen

Iedereen die dit wil kan zijn of haar verjaardag op school vieren. We zingen voor de jarige en de (gezonde) traktaties kunnen worden uitgedeeld. Het team geeft ook de voorkeur aan een gezonde traktatie. De jarige mag 2 kinderen kiezen om mee de klassen rond te gaan.

Verlof

Bij aanvragen voor verlof houden we ons aan het beleid van de gemeente Vlaardingen en de wet. Leerplicht is te bereiken via telefoonnummer (010) 593 1555 of  www.vlaardingen.nl

 

Vrij krijgen buiten de schoolvakanties is (bijna) nooit mogelijk.

 

Familiebezoek, verwachte verkeersdrukte, het niet kunnen boeken van een vliegticket in een bepaalde week, een speciale vakantieaanbieding, of het feit dat een ander kind uit het gezin al vrij is, etc. zijn géén geldige redenen om extra vakantieverlof te krijgen, eerder met vakantie te gaan of later terug te komen.

Ook een werkgeversverklaring vormt geen reden om automatisch extra vakantieverlof te krijgen. Bijna altijd liggen hieraan economische en/of organisatorische redenen ten grondslag en dit is volgens de leerplichtwet geen reden om extra vakantieverlof te mogen verlenen.

 

Het is slechts in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk om extra verlof te verkrijgen. Er moet sprake zijn van gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden verstaan we bijvoorbeeld het overlijden van naaste familieleden, bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel, het bijwonen van een huwelijk van een naast familielid en verhuizing. In genoemde situaties wordt u gevraagd hier bewijs van te overleggen, zoals overlijdensakte, medische verklaring, trouwboekje, uittreksel burgerlijke stand.

Tevens is het soms mogelijk om vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s) in aanmerking te komen voor extra verlof, maar alleen wanneer het voor het gezin in geen enkele schoolvakantie mogelijk is om twee weken aaneengesloten vakantie te hebben.  Er moet dan voornamelijk worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in een schoolvakantie vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

 

Aanvragen voor vakantieverlof voor de eerste twee lesweken van het schooljaar worden nooit gehonoreerd.

 

Verlofaanvragen moeten tijdig en schriftelijk ingediend worden. Verlofaanvragen tot en met 10 schooldagen worden behandeld door de schooldirecteur, waarbij hij/zij vaak advies vraagt aan de leerplichtambtenaar over het wel of niet toekennen van het verlof. Verlofaanvragen van meer dan 10 dagen worden in behandeling genomen door de leerplichtambtenaar.

 

Als er ongeoorloofd toch vakantieverlof wordt opgenomen, dan is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een forse geldboete opleggen.

 

Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken. Maar ook elke andere vorm van verzuim kan door de school gemeld worden of er vindt overleg plaats met de leerplichtambtenaar. Bij vormen  van verzuim hoort ook “te laat komen” of “te vaak ziek melden”  of “thuis moeten helpen met zorgtaken” waardoor er een achterstand in leertijd ontstaat. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van verzuim ligt bij de school.

Vertrouwenspersoon

In een school met zoveel kinderen, leerkrachten en ouders kunnen er dingen gebeuren die niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. Wanneer het om een meningsverschil gaat of een misverstand of zelfs een conflict, dan is het heel belangrijk om naar de betreffende persoon te gaan om tot een oplossing te komen. Dat staat ook beschreven in de klachtenregeling die al eerder genoemd staat. Als het echter gaat om zaken die heel gevoelig liggen dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is iemand die goed kan luisteren en die je handvatten geeft om gevoelige  zaken aan te kaarten of om advies te geven over het geen je verder moet doen. De vertrouwenspersoon kan advies geven, maar kan ook bemiddelen. De stamgroepleider is de eerst aangewezen persoon om mee te spreken als het zaken betreft die de kinderen aangaan. Het kan voorkomen dat u bijzonderheden wilt bespreken en delen met een vertrouwenspersoon van de school. Dit is Conny de Jong, telefoon: 010-4712914. De vertrouwenspersoon van de stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs is Letteke Steurkogel van het CED, telefoon 010-4071599.

Verzekering

Het goed verzekeren is een taak die bij de ouders ligt. De school heeft voor alle kinderen een verzekering tegen schoolongevallen afgesloten. Deze verzekering geldt alleen tijdens de schooluren en een uur voor en na schooltijd en gedurende alle activiteiten in schoolverband, dus ook bij het overblijven en de schoolreis. Als het zou voorkomen dat een kind eigendommen van een ander kind beschadigt, dan zijn de ouders (via hun aansprakelijkheidsverzekering) hiervoor verantwoordelijk en verzekerd. Als een kind spullen kwijtraakt of beschadigt, aanvaardt de school daar niet de verantwoordelijk voor. Natuurlijk doen we wel inspanningen om dit te voorkomen.

De school heeft ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de aansprakelijkheid van de school jegens derden, die het gevolg is van een door school gepleegde onrechtmatige daad. In een dergelijk geval kan men spreken van onrechtmatig handelen of nalaten door de school. Het zoekraken van bijvoorbeeld kettinkjes of jassen en diefstal van fietsen uit de fietsenstalling vallen daar echter niet onder. Ook schade aangebracht door leerlingen aan andere leerlingen of aan de school valt hier niet onder, zelfs niet als dit onder schooltijd gebeurt. In situaties waarin kinderen zelf een onrechtmatige daad begaan, zijn ouders aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Wij raden u aan zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren voor dergelijke zaken af te sluiten.

Vieringen

We noemen onze vieringen “kindviering” en “ouderviering”. De kindviering vindt altijd plaats aan het begin van het project en is alleen met de kinderen en het personeel. De ouderviering is altijd aan het einde van het project en is samen met ouders als toeschouwers.

We plannen ook altijd een aantal vrije vieringen in waar ouders en kinderen mogen optreden en presenteren. De kindviering vindt altijd plaats op een maandag om negen uur. De ouderviering vindt altijd plaats op vrijdag om half drie. De data staan in de kalender. In de stamgroepen verzorgen de kinderen onderling eigen vieringen. Dit doen ze voor elkaar.

 

 

Vrije dagen en vakanties

Studiedag Jenaplan 8 september
Studiedag Jenaplan 25 september
Vrijdagmiddag voor de herfstvakantie vanaf 12.15 uur 13 oktober
Herfstvakantie 16-20 oktober
Studiedag Jenaplan 6 november
Studiedag Jenaplan 1 december
Sinterklaasmiddag vanaf 12.15 uur 5 december
Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie vanaf 12.15 uur 22 december
Kerstvakantie 25 dec-5 jan
Vrijdagmiddag voor de voorjaarsvakantie vanaf 12.15 uur 23 februari
Voorjaarsvakantie 26 febr-2 mrt
Studiedag algemeen maandag 26 maart
Studiedag algemeen dinsdag 27 maart
Studiedag algemeen woensdag 28 maart
Studiedag algemeen donderdag 29 maart
Goede vrijdag 30 maart
Paasmaandag 2 april
Donderdagmiddag voor de meivakantie vanaf 12.15 uur 26 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 30 april-11 mei
Vrijdagmiddag voor de Pinksteren vanaf 12.15 uur 18 mei
Pinkstermaandag 21 mei
Studiedag Mentorentraining 22 mei
Vrije dagen alleen voor groep 8 do en vrij voor zomer 12 en 13 juli
Vrijdagmiddag voor de zomervakantie vanaf 12.15 uur 13 juli
Zomervakantie 16 juli-24 aug

Weekdienst

Kinderen bij ons op school zijn mede verantwoordelijk voor hun omgeving. Dit betekent dat ze ook hun steentje bijdragen aan het opruimen van de klas, de gang of andere ruimtes als ze daar gespeeld hebben of gewerkt hebben.

Weektaak of dagtaak

Op de weektaak of dagtaak staan alle doelen en activiteiten die voor de kinderen tot de basis behoren. Daarnaast staan er doelen en activiteiten op die per kind anders kunnen zijn omdat we ze aanpassen aan de individuele leerbehoeften van kinderen. De weektaak is een planningsinstrument en een overzicht van wat geleerd en gedaan moet worden. De kleuters en groep 3 werken met een dagtaak.

 

 

Wennen

Kinderen die bij ons op school gaan komen zijn van harte welkom om te komen wennen. We organiseren elk jaar dat de kinderen die naar een volgende stamgroep gaan en daaraan kunnen wennen. De kinderen die komen wennen, ontvangen een informatiepakket met daarin de schoolgids, informatie van de ouderraad en de kalender. De stamgroepleider maakt zo spoedig mogelijk een afspraak met de ouders om het wennen te evalueren en een goede de start op school mogelijk te maken. Op de laatste woensdag van elk schooljaar kunnen de kinderen die naar een nieuwe stamgroep gaan, een ochtend wennen in hun nieuwe klas.

 

 

Contact

Jenaplan Vlaardingen
Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 471 29 14
E-mail ons

Maand archief

facebook