Praktische zaken

Hieronder hebben we veel praktische zaken voor u op alfabetische volgorde overzichtelijk bij elkaar gezet.

Aanschaffen

Bij ons op school bewegen kinderen tijdens de gymles in de gymzalen in sporttenue. Kleuters bewegen in hun ondergoed met gymschoentjes en vanaf groep 3 in een shirtje, broekje en schoenen.

Schrijfgerei, papier en mappen krijgen de kinderen van school. Kinderen schrijven met een Stabilo. De eerste krijgen ze van school in groep 4 en als deze kapot gaat of versleten is, schaffen de ouders dezelfde pen aan. Dit kan via school. Andere schrijfmaterialen die kinderen van thuis willen meenemen, worden niet toegestaan. De kinderen vanaf groep 7 en groep 8 kopen een agenda omdat we ze al vroeg willen leren om hier mee om te gaan. Tablets en chromebooks levert de school. Vanaf groep 4 heeft elk kind een chromebook en in groep 1-2-3 gebruiken ze een tablet. Als een divece kapot gaat door toedoen van het kind (expres of niet expres), wordt contact opgenomen met de ouders voor de kosten van reparatie of de vervanging.

Activiteiten

Elk jaar zijn er een aantal activiteiten die terugkeren zoals:

 • Kamp voor de bouwbouwgroep 7-8
 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaasfeest
 • Sportdag en/of Koningsdag
 • Schoolreis
 • Vieringen

Verder doet elke groep excursies en worden gastlessen gegeven.

Binnenkomen en naar huis gaan

De deuren gaan om 08.30 uur open. Om 08.40 uur gaat de bel. De kinderen geven de leerkracht een hand en gaan een taak doen van het weekplan doen of een activiteit die de leerkracht heeft gepland omdat we de dag rustig willen starten. De leerkracht gaan om 08.45 uur met de kinderen in de kring zitten en we zien graag dat ouders dan de school verlaten.

We willen graag op tijd beginnen, dus zorg ervoor dat u op tijd op school komt en op tijd vertrekt.  Wij hanteren de 3, 6, 9 regel van leerplicht. Bij drie keer te laat komen volgt een gesprek met de leerkracht. Bij 6 keer te laat komen volgt een gesprek met de directeur.  Bij 9 keer te laat komen gaan we melding maken bij leerplicht. In sommige gevallen kan ook een melding worden gedaan bij leerplicht als een kind te vaak ziek thuis is. Deze melding wordt dan eerst vooraf gegaan door een oproep bij de schoolarts en gesprek met de gezinsspecialist.

Burgerschap en sociale integratie

Kinderen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om de kinderen op een goede manier hierop voor te bereiden. Kinderen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij kinderen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen kinderen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.

Actief burgerschap en sociale integratie is in ons schoolbeleid verweven en wordt aangeboden door middel van de lessen van de Vreedzame School. De verschillende aspecten komen in verschillende vakken aan bod en zijn geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk en schoolcultuur. Burgerschap en sociale integratie leren de kinderen, maar we oefenen ook met ze in situaties als:

 • Dagelijkse samenwerking met andere kinderen.
 • Kringgesprekken
 • Deelname aan kunstenplan van de Gemeente Vlaardingen.
 • In de bovenbouw wordt het project Wereldgodsdiensten behandeld.
 • Projecten en diverse excursies.
 • Vieringen en feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Suikerfeest en Ramadan
 • Bij wereldoriëntatie wordt aandacht besteed aan zaken als landen, volken, culturen, gebruiken en folklore.
 • We geven de lessen van de Vreedzame school.
 • We houden soms verkiezingen als dit past in het project of bij de actualiteit.
 • Door het kindpanel hebben kinderen inspraak
 • Bij de keuzecursus zitten soms workshops over de staatsinrichting en democratie.
 • Lessen van de Vreedzame School

 

Centrum voor Jeugd en Gezin
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 en 7, of als uw kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school een jeugdverpleegkundige verbonden.
– Groep 2: meten, wegen en meten
– Groep 5: vaccinaties
– Groep 7: meten, wegen en meer

Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.

 

Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan de school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hier wordt u altijd van op de hoogte gebracht.


Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!

 

 

De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:
Claire van Aalten

Telefoonnummer: 010 – 4608190

E-mail: m.stoel@cjgrijnmond.nl

Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar onze website www.cjgvlaardingen.nl

Communiceren

Als school hanteren we een aantal belangrijke manieren om te communiceren met de ouders:

1- U kunt altijd een gesprek aanvragen met de leerkrachten, de ib-er of de directie.
2- Mededelingenborden die naast de klaslokalen hangen, bevatten informatie van de groep waar uw kind in zit.
3- Via Parnassys  en de Basisschool APP ontvangt u berichten van de leerkracht van uw kind.
4- Onze website is goed gevuld en we streven er naar zo transparant en actueel mogelijk te zijn. U vindt op onze website veel beleidsdocumenten.
5- Bijna elke week komt er een nieuwsbrief uit. Door middel van deze nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van actuele, belangrijke informatie.
6- Facebook gebruiken we om te laten zien wat we doen en welke leuke activiteiten er op school gebeuren. We zijn waakzaam en terughoudend omdat we de privacy van mensen respecteren.

 

Leerkrachten hebben voor school geen tijd om ouders te spreken, maar na schooltijd wel. U kunt altijd een afspraak maken.  Ook bij de directeur of de interne begeleider kunnen ouders terecht nadat een afspraak is gemaakt.

Contactouders

Elke groep heeft een contactouder. Deze ouder is de schakel tussen de school en alle andere ouders van de betreffende groep. Elk jaar opnieuw wordt aan ouders gevraagd om zich beschikbaar te stellen voor deze taak. De leerkracht maakt zelf de keuze wie het gaat doen. De contact ouder helpt om ouderhulp te organiseren voor excursies of activiteiten en communiceert waar nodig over groepsgebonden zaken in de app van de groep. Ook helpt de contactouder nieuwe ouders op weg en informeert over de dagelijkse gang van zaken.

Dieren in de school.

In 2016-2017 heeft het kindpanel aangegeven dat ze graag dieren in de school wilden. Nadat de enquête uitwees dat de meerderheid van de ouders, kinderen en personeelsleden het daarmee eens was, staan we dieren toe waar mensen niet snel allergisch voor kunnen zijn. Zo hebben we een Labradoodle in de school. Dit zijn hypoallergene honden waar mensen niet allergisch voor kunnen zijn omdat ze geen haren verliezen. Vissen of schildpadden kunnen ook op school in een klas vertoeven.

Eten en drinken

Voor het  tienuurtje en voor de lunch, nemen de kinderen zelf eten en drinken mee. We adviseren zoveel mogelijk gezonde dingen volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dit betekent dat we geen snoep en frisdranken willen zien voor de tienuurtjes en de lunch. Voor de traktaties zien we graag gezonde “hapjes” en zo min mogelijk snoep. Als u uw kind toch snoep, vette snacks  of frisdranken meegeeft, kan het mee teruggaan in de brooddoos naar huis.

Fiets of autovervoer

Regelmatig gaan we op excursie of ergens heen. Dit doen we lopend, fietsend of met auto’s. Als ouders kinderen vervoeren moeten ze in het bezit zijn van gordels. Kinderen zitten alleen voorin als ze langer zijn dan 1.50 m. Als de kinderen fietsen, doen ze dit onder begeleiding en met een neonkleurig jasje aan. Als de kinderen gaan lopen, gaan er begeleiders mee, behalve naar de gymzaal, want die is dichtbij.

Foto en film

Op onze school worden regelmatig en vaak wel dagelijks, foto’s en films gemaakt om op Facebook te zetten of om op onze website te plaatsen. Ook gebruiken wij films van lessen van leerkrachten voor professionaliseringsdoeleinden. Dit beeldmateriaal wordt niet vertoond aan derden en vernietigd na gebruik. Als ouders bezwaar hebben dat het kind wordt gefotografeerd of gefilmd voor dit interne gebruik of voor plaatsing op het world wide web, kunnen ze dit op het aanmeldingsformulier kenbaar maken of zich schriftelijk melden met hun bezwaar bij de directeur van onze school. Ook via de ouderportal van ParnasSys kunt u uw wensen met betrekking tot privacy in relatie tot het plaatsen van beelden kenbaar maken en herzien.

Aan het begin van elk schooljaar komt de schoolfotograaf bij ons op school. Ouders zijn niet verplicht de foto’s af te nemen.

Gescheiden ouders

Als ouders gescheiden zijn, heeft de school informatieplicht naar beide ouders. Meestal kunnen we goed afspreken dat de ene ouder de ander informeert. Als de communicatie tussen beide ouders dusdanig verstoord is dat informatie overbrengen over het kind niet mogelijk is, horen we dat graag. We voeren geen dubbele gesprekken. We kunnen ouders dan wel digitaal informeren over vorderingen door het portfolio te verzenden. Liever zien we dat ouders samen op een gesprek verschijnen zodat ze allebei de informatie uit eerste hand horen. Het protocol staat op de website.

Gevonden voorwerpen

Wie iets kwijt is, kan dit wellicht terugvinden in de bak van de gevonden voorwerpen. De school is niet aansprakelijk in geval van verlies of diefstal.

Groep 8 activiteiten

Wij maken een film of krant als afscheid van groep 8 en nemen als hele school afscheid van de kinderen tijdens een viering.  Ouders organiseren zelf ook vaak feestjes of andere activiteiten om het afscheid van groep 8 te markeren, maar die vallen niet onder verantwoordelijkheid van de school.

Gymtijden

De kinderen die recht hebben op gymlessen van groep 3 tot en met 8 doen dit in de gymzaal bij de school op vrijdag. Elke groep vanaf groep 3 gymt 1 x per week 1,5 uur. Zo verantwoorden wij voldoende beweging voor de kinderen. Bovendien spelen ze elke dag tussen de middag zo veel mogelijk buiten. De kleuters gymmen twee keer 3 kwartier per week in de speelzaal van de Groene Draad, naast het dagelijkse buiten spelen.

 

Hoofdluis

Na elke vakantie helpen ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis. Als er hoofdluis gevonden is, worden de ouders op de hoogte gebracht en verzoeken wij ouders het kind meteen te behandelen alvorens het weer plaats neemt in de stamgroep.

Huisvesting

Van 2011 tot 2016 zaten we in een oud schoolgebouwtje aan de Seringenstraat. Daarvoor heeft de school in de van Maanenstraat voor langere tijd een schoolgebouw gehad. Sinds augustus 2016 verblijven we in een nieuwbouwlocatie in het gebouw van de Groene Draad aan de Van Hogendorplaan. In dit gebouw zijn ook Basisschool Avonturijn en IKC Jan Ligthart gehuisvest. In het schooljaar 2017-2018 bleek deze locatie te klein voor alle drie de scholen. De Jenaplanschool is toen met twee groepen verhuisd naar de Magnoliastraat. Deze oplossing was tijdelijk. Vanaf schooljaar 2018-2019 zit de Jenaplanschool met 6 groepen in het gebouw van de Groene Draad. Ook deze situatie is tijdelijk.

Er worden plannen gemaakt om in de nabije toekomst voor de Jenaplanschool een andere locatie te zoeken. De huisvestingsproblematiek maakt wel dat dit als onrustig wordt ervaren omdat tegenwoordig elk jaar opnieuw de huisvesting onduidelijk is. Ouders, kinderen, personeel en directie hebben daar last van doordat onzekerheden ons werk en schoolleven onnodig negatief beïnvloeden. Bovendien is ons onderwijsconcept geënt op het vormen van een gemeenschap. Als we uit elkaar worden gehaald, heeft dit negatieve gevolgen voor het beleefde klimaat in de school.

Huiswerk

Huiswerk maken is makkelijk en leuk, want we hebben Snappet en Jeelo voor groep 4-8 aangeschaft voor alle kinderen. We verwachten dat alle kinderen vanaf groep 3 thuis dagelijks oefenen met met rekenen , spelling, lezen, wereldorientatie en woordenschat. De andere vakken mogen uiteraard ook geoefend worden.

Inspectie

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van alle onderwijsinstellingen in Nederland. Dit doet zij onder andere door de scholen te bezoeken. De onderwijsinspectie is tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben met ingang van 22 november 2018 voor vier jaar het basis toezichtsarrangement gekregen in de vorm van een voldoende.

 

Contact met de onderwijsinspectie E-mail: info@owinsp.nl

Website: www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld → meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111.

Jaarplan en jaarverslag

Elk schooljaar sluiten we af met een jaarverslag en starten we opnieuw met een jaarplan. In deze documenten communiceren we over onze verbeterplannen en ontwikkelingen. De zaken die voor 2020-2021 op de rol staan, zijn:

 • Aanbod voor NT2 opzetten.
 • Aanbod voor meer- en hoogbegaafden opzetten.
 • Teamdoelen Jeelo implementeren en borgen
 • Aanbod en werkwijze van Het Jonge Kind verbeteren
 • Vreedzame School en de 6 competenties van DEEP-learning implementeren en borgen
 • Kennis opdoen van de referentieniveaus en de ontwikkellijnen.
 • Opleidingsschool verder uitbouwen in samenwerking met de PABO.
 • Volgen van verschillend scholingsaanbod middels Skilstown.
 • In de zelfanalyse beschrijven we de acties die we uitvoeren om de opbrengsten te verhogen.
  Onze interventies om de opbrengsten te verhogen zitten op het vlak van didactisch handelen, pedagogisch handelen, klassenmanagement, ondersteuningsbehoeften in de executieve functies, aanbod.

 

Kamp

Elk jaar, om en nabij de herfstvakantie of de voorjaarsvakantie, gaat de bovenbouwstamgroep op kamp (dit kan in het geval van een driejarige stamgroep 6-7-8 zijn, maar als we een tweejarige stamgroep hebben, gaat groep 7-8 op kamp). Dit doen we om het groepsgevoel te verstevigen en elkaar op een andere manier en in een andere omgeving te leren kennen.

 

Keuzecursus

Alleen leren uit boeken en verwerken op werkbladen of schriftjes is niet de vorm van onderwijs die wij voor ogen hebben. Vanuit onze Jenaplanvisie zijn we ervaringsgericht en laten we kinderen oefenen wat ze moeten leren. Hierbij valt te denken aan verkeerssituaties, rollenspelen over hoe conflicten kunnen worden opgelost, een gerecht maken van producten die uit de schooltuinen komen, verkiezingen nadoen of spelen dat je ziek bent en naar het ziekenhuis moet gaan.

De keuzecursus is een maandelijks terugkerende middag waarin kinderen keuze hebben uit allerlei workshops zoals het uitlaten van de honden, waterproefjes, een spaarpot timmeren en naaien van een tas. De keuzecursus staat altijd in het teken van het lopende project.

 

Kindpanel

Uit elke groep zijn één of  twee kinderen vertegenwoordigd die met de directeur kunnen spreken over zaken die hen bezig houden en die ze graag veranderd zouden willen zien op school. Het kindpanel komt drie keer per jaar bij elkaar.

 

Klachten

We vormen als school een gemeenschap. Daarom dragen zowel ouders als personeel de verantwoording om de relatie goed te houden en niet in “wij en zij” te belanden. We vragen van iedereen om zaken op de juiste plaats en met de juiste persoon te bespreken. Ook vinden wij dat de toon uitmaakt zodat de relatie niet te verstoord wordt. Omdat we een gemeenschap vormen, vinden wij het van belang dat als ouders of personeelsleden bezwaren of klachten hebben, ze dit vanuit zichzelf/hun eigen perspectief verwoorden zodat wij in staat worden gesteld om te luisteren en eventueel te verbeteren. Als ouders of personeelsleden een klacht hebben, proberen wij dit in eerste instantie zoveel mogelijk in gesprek met betrokkenen op te lossen. In het uiterste geval, als de klacht op school niet goed wordt opgelost, kunnen ouders en personeelsleden  gebruik maken van de klachtenregeling van het bestuur van Wijzer in Opvang en Onderwijs (www.wijzer.nu). Als daar ook daar niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, kunnen ze terecht bij de vertrouwenspersoon mevr. Letteke Steurkogel van het CED, telefoon 010-4071599 of bij de inspectie van  het basisonderwijs (www.onderwijsinspectie.nl) of de Landelijke klachten commissie  (www.onderwijsgeschillen.nl). De klachtenregeling staat ook op de website van de Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs.

Maatjes

We vormen als school een gemeenschap. Elk kind heeft in de school een maatje die in een andere stamgroep zit. Bij bepaalde activiteiten vragen we de kinderen deze met hun maatje te doen. Zo zijn de kinderen met hun maatje bij de vieringen en als we als school op pad gaan, lopen de maatjes samen. Zo leren kinderen elkaar beter kennen ook al zitten ze niet bij elkaar in de stamgroep. Bovendien leren ze om verantwoordelijk voor elkaar te zijn en zorgzaam met elkaar om te gaan.

Meldpunt

Het meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld “ Veilig Thuis “ is er voor ouders en leerkrachten. Bij het vermoeden van fysieke of emotionele mishandeling door middel van agressie, verwaarlozing of de gevolgen van een vechtscheiding kan contact worden opgenomen met Veilig Thuis. Telefoon: 0800 2000 (gratis, 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar). Adres: Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, Paul Krugerstraat 181, 3072 GJ Rotterdam. De website waar informatie staat over dit onderwerp is:

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/kindermishandeling

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en teamleden. Deze raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. Bij belangrijke beslissingen moet eerst de MR gehoord worden en in sommige gevallen is toestemming van de MR nodig. De MR van onze school bestaat uit personeelsleden en ouders.  Onze medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Wijzer in opvang en onderwijs. Hierover vindt u meer informatie op de website van Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs (www.wijzer.nu)

In de Medezeggenschapsraad zijn de volgende personen vertegenwoordigd:

Namens de ouders: Jarno Kamps, Martijn van der Borght en Eva Thier

Namens de personeelsleden: Diane Goedknegt, Ellen van der Plas en Rosalie Werlich

In de GMR: Eli van Toledo

Mobiele telefoons en sociale media

Er is een protocol opgesteld waarin staat beschreven wat de school verwacht van personeel, ouders en kinderen met betrekking tot het gebruik van sociale media in relatie tot de school. Het komt er kortweg op neer dat we verwachten dat iedereen zich aan de algemeen aanvaarde fatsoensnormen houdt. Kinderen kunnen mobiele telefoons meenemen naar school, maar deze worden veilig opgeborgen, want tijdens de lesuren mogen deze niet worden gebruikt, wel voor en na de schooltijd. Als een kind deze regel overtreedt kan de leerkracht de telefoon afnemen om aan het einde van de dag aan de ouders terug te geven. Personen of de naam van de school worden niet in diskrediet gebracht op welke vorm van Sociale Media dan ook.

Ontruimen

In het kader van de veiligheid binnen het gebouw is de school in het bezit van een ontruimings- en rampenplan. Het ontruimingsplan treedt in werking als er bijvoorbeeld sprake is van brand. De school dient dan zo snel mogelijk ontruimd te worden. Elk schooljaar wordt er minstens twee keer met de kinderen geoefend hoe ze het gebouw dienen te verlaten in geval van brand. Het rampenplan is van toepassing als er een ramp dreigt of plaatsvindt buiten de school. In dat geval worden de kinderen op school gehouden totdat de plaatselijke overheid het signaal “veilig” heeft gegeven.

Opleiden in de basisschool

We hebben een speciaal samenwerkingsverband met de PABO van Hogenschool Rotterdam waardoor wij Opleidingsschool zijn voor PABO-studenten die interesse hebben om stage te lopen op een Jenaplanschool. Om Opleidingsschool te zijn nemen wij de verantwoording voor een groot deel van het curriculum van de PABO over waardoor de studenten het vak leren in de praktijk. Diane Goedknegt is onze schoolopleider en zij begeleidt de leerkrachten om een goede coach/mentor te zijn voor de studenten.

Opvang

Kinderen van onze school kunnen voordat ze naar school komen naar de peuterspeelzaal  en  als ze al 4 jaar zijn kunnen ze naar de voor- en naschoolse opvang van Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs (www.wijzer.nu). De Peuterspeelzaal  waar wij gebruik van kunnen maken is gevestigd bij IKC Jan Ligthart en bij basisschool Avonturijn. De BSO waar onze kinderen gebruik van kunnen maken  is gevestigd in het gebouw van de Groene Draad en aanmelden verloopt via het plaatsingsbureau van Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs.

Ouderavonden

Elk schooljaar organiseren we ouderavonden met een thema of met uitleg over beleid en nieuwe ontwikkelingen. Alle ouders die hun kind bij ons hebben aangemeld verwachten we op deze bijeenkomsten. Wij zullen u aan het begin van elk schooljaar op de hoogte brengen van de data van de ouderavonden. Vaak zijn deze bijeenkomsten interactief en boeiend omdat we uw mening vragen  en u kunt meedenken om nieuw beleid te implementeren of te verbeteren. Door de Corona kunnen de ouderavonden momenteel niet doorgaan.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is per kind 100 euro per jaar. Deze bijdrage is niet verplicht, maar als een ouder niet betaalt,  heeft dit wel consequenties voor de mogelijkheden om activiteiten te organiseren op schoolniveau. Voor de betaling ontvangt elke ouder namens Stichting Ouderbijdrage een brief met uitleg over de besteding van het geld. U kunt het bedrag overmaken of in termijnen betalen. Mocht het zo zijn dat u de ouderbijdrage niet kunt of niet wilt betalen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de penningmeester van de Ouderraad. Vragen over de ouderbijdrage kunnen worden gesteld aan Priscilla Somohardjo die penningmeester is van de Ouderraad via de  mail:  jenaplanpenningmeester@gmail.com

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste, betrokken ouders.

 • Eda Karademir
 • Estephanie Zut
 • Hatice Bakir
 • Femke van der Borght
 • Priscilla Fortuin (penningmeester)
 • Tyra Kamps
 • Simone Jansen (voorzitter)
 • Pepita Bruinen

De ouderraad organiseert samen en in overleg met de eventmanager belangrijke activiteiten en evenementen zoals de schoolreis, Sinterklaas, Kerst- en het eindfeest. De ouderraad helpt of ondersteunt waar nodig ook de leerkrachten met het organiseren van de projecten en andere vieringen.

 

Overblijven en pauze op Jenaplanschool Vlaardingen

Het eten en drinken in de klas rond 10 uur in de ochtend is onderwijstijd en daarom wordt een educatieve activiteit gepland waarbinnen kinderen de kans hebben om even te eten en te drinken. Tussen de middag  verzorgen we het overblijven als school zelf omdat we het belangrijk vinden dat vanuit Jenaplanprincipes kinderen samen de dag doorbrengen en continuïteit in de dag zit. We kiezen er voor om ons eigen personeel in te zetten bij het overblijven van de kinderen. Er kan gekozen worden om te spelen op het schoolplein, in de wig of op het speeleiland. Het personeel kiest dit zelf in onderling overleg. In de klas eten en drinken de kinderen terwijl ze TV kijken naar een aflevering van Klokhuis, Huisje Boompje Beestje of het Weekjournaal.

 

Parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie inspectieverslag 2018-2019), maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde. Het meest trots zijn we op onze parels:

– Kleinschaligheid.

– Veilig klimaat.

– Een team dat hard werkt met focus.

– Betrokken en actieve ouders.

– Verbetering van de opbrengsten.

– Afstemmen op kinderen met speciale ondersteunings- en onderwijsbehoeften.

– Het imago van de school is goed.

– Wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs.

 

Pestprotocol

Uiteraard hanteren ook wij een pestprotocol. Dit protocol voorziet er in dat als er sprake is van pesten, formele stappen kunnen worden gezet om het pesten te laten stoppen. We gaan er vooralsnog vanuit en dit blijkt in de praktijk dat op onze school pesten heel weinig voorkomt, maar ook dat we door het gesprek met de kinderen pesten zoveel mogelijk op tijd kunnen stoppen.

De stappen om pesten aan te pakken zijn:

 • Gesprek van de leerkracht met een kind of met de groep (afhankelijk van de situatie).
 • Gesprek van de directeur met het kind of met de groep.
 • Contact door de school met de ouders van het slachtoffer en de pleger.
 • Informatie naar andere ouders door middel van een brief of ouderavond. Als dit nodig wordt geacht.
 • Kinderen in de stamgroep ondertekenen het pestcontract.

Als blijkt dat het pesten niet stopt, kan een pleger worden geschorst of verwijderd. Dit is ter beoordeling van de directeur, in overleg met het team.

Ouders mogen van ons als school verwachten dat we ingrijpen als er ruzie is en dat we alle partijen horen alvorens maatregelen te treffen. Soms spreken we kinderen alleen aan als er iets is voorgevallen en soms is het noodzakelijk om een kind een time-out te geven om af te koelen. Er zijn meerdere manieren denkbaar om met een ruzie om te gaan. Vanuit de Jenaplangedachte  begeleiden we kinderen om het gesprek aan te gaan, we stimuleren hen om eerlijk te zijn en ook te luisteren naar de ander, zelfs als dit moeilijk is omdat je vindt dat je onheus bejegend bent. Wij stimuleren dat kinderen met elkaar tot oplossingen komen om ruzies bij te leggen en onenigheid op te lossen. Als kinderen regelmatig de goede sfeer verstoren, gaan we ook met de ouders in gesprek om oplossingen te zoeken voor het onbehagen van waaruit het kind negatief gedrag vertoont. Afhankelijk van de situatie, nemen de leerkrachten maatregelen. Straf geven doen wij alleen in uitzonderlijke situaties, als we denken dat een kind er iets van leert. Voor ons is het uitgangspunt dat we op school een goede sfeer willen hebben waarbinnen de kinderen en de volwassenen respectvol met elkaar omgaan. Maar ook dat fouten gemaakt mogen worden om er van te leren. Een kind is niet meteen een vervelend kind als het voor dat kind lastig blijkt om altijd gewenst gedrag te laten zien. Van ons krijgt elk kind steeds weer de kans om opnieuw te beginnen.

Voor ouders is het soms lastig om in te schatten wat er precies is gebeurd. Vaak hoor je maar één kant van het verhaal en als je wel meerdere kanten hoort, dan nog kan je de context waarin dingen gebeurd of gezegd zijn niet altijd inschatten. We begrijpen zeker dat het niet altijd eenvoudig is om als ouder te beoordelen of je kind terecht of onterecht behandeld is door een ander kind of door de  school. Het kan voorkomen dat u als ouder wilt weten waarom we bepaalde maatregelen hebben genomen of dat u niet begrijpt waarom bepaalde dingen gezegd zijn door de leerkracht. Ook kan het voorkomen dat het in uw ogen lijkt alsof wij niks doen. We verwachten dan dat u dan naar ons toe komt. We  nodigen u uit om met ons daarover te praten zodat we de situatie en de maatregelen kunnen uitleggen.

 

Populatie

De school typeert zich als school met een regiofunctie gecombineerd met een wijkfunctie. Het merendeel van onze kinderen komt uit de wijk Babberspolder en Ambacht waar de school gehuisvest is. Er zijn ook gezinnen uit Schiedam die bij ons op school staan ingeschreven omdat Schiedam geen Jenaplanschool heeft. In totaal komen onze kinderen uit 9 postcode gebieden uit de omgeving.

Onze school groeit gestaag door verhuizers die op de nieuwbouw afkomen en zij-instromers die een school willen die bij hen past. De gemiddelde groepsgrootte is op dit moment 25 kinderen. We hanteren maximale groepsgrootte van 30 kinderen in onze stamgroepen.

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens verwerking van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De bedoeling van de AVG is o.a. om alleen die gegevens te bewaren die relevant voor een school zijn.

 

De gegevens van een kind worden bij inschrijving, door Jenaplanschool Vlaardingen digitaal bewaard in een leerlingdossier. Het leerlingdossier bestaat uit twee componenten: de leerling-administratie en een inhoudelijk gedeelte, gericht op onderwijskundige aspecten en begeleidingsaspecten. Jenaplanschool Vlaardingen houdt de volgende gegevens bij:

Leerlingadministratie:

 • adresgegevens;
 • gegevens over afwezigheid;
 • gegevens die nodig zijn om het leerlinggewicht vast te stellen;

Inhoudelijk gedeelte:

 • gegevens over de ondersteuningsbehoefte, als uw kind die heeft;
 • gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor eventuele speciale begeleiding of voorzieningen;
 • gegevens over de vorderingen en de resultaten van de leerling, meestal uit het leerlingvolgsysteem;
 • gespreksverslagen;
 • afspraken gemaakt over een kind.

Jenaplanschool Vlaardingen bewaart het inhoudelijke gedeelte nog twee jaar nadat de leerling van school is uitgeschreven. Uitzonderingen:

 • gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na vertrek van de leerling);
 • leerlinggegevens over verzuim/afwezigheid en in- en uitschrijving dienen 5 jaar bewaard te worden door de school.
 • adresgegevens van (oud-)kinderen; Jenaplanschool Vlaardingen bewaart deze voor het (laten) organiseren van reünies.

 

De ouder/verzorger heeft het recht om de gegevens van zijn/haar kind in te zien (inzagerecht) en maakt hiervoor een afspraak met de school. Terwijl de ouder/verzorger de gegevens inziet, blijft iemand van de school aanwezig.

 

De ouder/verzorger heeft ook correctierecht en kan de school verzoeken verkeerde gegevens in het leerlingdossier van het kind te verbeteren of te verwijderen. Wanneer de ouder geen ouderlijk gezag meer heeft, bijvoorbeeld na een echtscheiding, dan moet de school hem/haar ook inzage geven in de leerlinggegevens over het kind. Deze ouder/verzorger moet dan zelf de directeur van de school om deze informatie vragen.

 

Gegevens uit de leerlingdossier mogen slechts met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) verstrekt worden aan derden.

De school is echter verplicht om gegevens aan bepaalde professionals te geven. Zoals bij:

 • de overgang naar een andere school, zoals het voortgezet onderwijs (VO) of het speciaal basisonderwijs (SBO);
 • inzage door de Inspectie van het Onderwijs;
 • vermoedens van kindermishandeling;
 • noodsituaties, in het geval van een calamiteit: de politie, brandweer, huisarts, ziekenhuis.

 

Het totale leerlingdossier van een leerling staat in het webprogramma ParnasSys. Jenaplanschool Vlaardingen houdt hiernaast een papieren dossier bij. De applicatie-beheerder, de directeur, de administratief medewerker en de intern-begeleiders hebben inzage- en bewerkingsrechten van alle kinderen; leerkrachten hebben alleen bewerkingsrechten van de eigen groep/groepen kinderen.

Een aantal gegevens is via het ouderportaal door ouder(s)/verzorger(s) in te zien en er kan direct gevraagd worden om wijzigingen aan te brengen. De administratief medewerker of de directeur wijzigt. De adresgegevens zijn d.m.v. het Burgerservicenummer via DUO gekoppeld aan het BRP. De uitwisseling verloopt automatisch van het BRP via DUO naar ParnasSys.

Aan andere, digitale systemen die de school gebruikt, worden ten hoogste naam, geboortedatum en het leerjaar verstrekt. Het programma CITO-LOVS vormt hierop echter een uitzondering.

Deze digitale systemen zijn:

 • Basispoort, een platform van de schooluitgeverijen die digitale software voor de kinderen beschikbaar stellen;
 • Snappet, de tablet waarmee de kinderen van de groepen 4-8 mee werken;
 • Onderwijs Transparant: een beveiligd systeem om de leerlinggevens te kunnen overdragen naar het Voortgezet Onderwijs of naar specialisten voor bijv. een bespreking van het zorgteam (zie hoofdstuk kinderenzorg);
 • CITO-LOVS: het programma waarin ook de resultaten van de CITO-toetsen van de kinderen door de leerkrachten of de administratie worden ingevoerd;
 • Klasbord, Basisschool App en/of Parro; deze systemen voor de communicatie tussen de klas, school en de ouders
 • Schoolfotograaf; dit t.b.v. het kunnen bestellen van gemaakt portretfoto’s en de klassenfoto.

De school gebruikt ook enkele producten van Microsoft; deze worden niet gebruikt voor leerlinggegevens.

Belangrijk: Het bestuur van de school, stichting WIJZER, heeft met alle aanbieders van de digitale systemen “AVG-proof” bewerkingsovereenkomsten afgesloten.

 

Het uitgangspunt is dat scholen jaarlijks toestemming vragen voor het gebruik van foto’s en beeldmateriaal voor alle uitingen van school en bestuur.

 • Jenaplanschool Vlaardingen vraagt dit bij de inschrijving via het inschrijfformulier.
 • Jenaplanschool Vlaardingen attendeert aan het begin van ieder schooljaar de ouder(s)/verzorger(s) op het recht om de gegeven toestemming te wijzigen of herroepen.

 

Belangrijk: Het is voor u niet toegestaan om eigen gemaakte foto’s van andere kinderen van school zonder toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) te plaatsen op eigen sociale media/internet.

Wij wijzen u er wel op dat mogelijke publicatie van foto’s in kranten en tijdschriften of film- of televisieopnamen van schoolevenementen met kinderen van onze school daarop onder de zogenaamde vrije nieuwsgaring valt.

In die gevallen dat toch specifieke toestemming noodzakelijk is, bijvoorbeeld foto’s van kinderen voor een externe instantie, zult u dit via een formulier kunnen aangeven.

 

Regels

Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het toezicht. De mensen die toezicht houden, zijn altijd actief aanwezig en betrokken bij de kinderen. Er wordt op toegezien dat kinderen respectvol samen spelen. Bij het naar binnengaan hanteren we een rij om de kinderen rustig naar binnen te laten komen. Als het tijd is om op te ruimen, helpt iedereen mee. We spelen op het plein, bij het Speeleiland en bij het Goudhaantje.

 

In de gangen lopen we rustig. Kinderen doen de deuren niet open als er gebeld wordt.

Spelen en werken mag op een aantal plekken in de school, mits het niemand stoort.

We gaan volgens de algemeen aanvaarde waarden en normen met elkaar om. We houden rekening met de juiste toon en op de juiste plek mensen als we aanspreken. Alleen personeel van school spreekt de kinderen aan op hun gedrag. Tijdens schooltijd kunnen ouders  hun eigen kind(eren) corrigeren of aanspreken op gedrag, maar geen kinderen van anderen ouders, tenzij ze begeleider zijn van een groepje kinderen.

 

Samen met de leerkracht worden de leefregels voor in de groep, aan het begin van elk schooljaar, besproken en vastgesteld. Ze hangen zichtbaar in de klas. Als school hebben we een grondwet die elk jaar herzien wordt. De grondwet zijn regels waar iedereen zich aan houdt.

 

Rookvrij

Het gebouw en de schoolpleinen van de Groene Draad zijn rookvrij. Dit betekent dat er in en om het gebouw roken niet is toegestaan. We hebben geen bordje op de muur waaruit blijkt dat we kinderen niet in aanmerking willen brengen met roken, want als we opmerken dat mensen die doen in of om het gebouw, spreken we die daarop aan.

Rust – Reinheid – Regelmaat

We hebben afspraken over structuren in de school zodat kinderen binnen de structuur van bepaalde vrijheden kunnen genieten om zelf keuzes te maken. Begrenzing is van belang om je veilig te voelen.  Het zelfstandig werken verloopt in alle groepen volgens dezelfde ritmes en routines. We hanteren ook verschillende tijden zodat kinderen weten wat van hen wordt verwacht.

Muizentijd (rood): iedereen werkt stil en geconcentreerd. Je mag niet naar het toilet of lopen door de klas.

Mierentijd (oranje): iedereen werkt en er mag zachtjes gepraat worden voor overleg.

Bevertijd (groen): iedereen werkt samen en er mag veel overlegd worden en gezamenlijke opdrachten ook buiten de klas worden uitgevoerd.

Pauwentijd: deze tijd is bedoeld voor pauze, toiletgang, even een hapje eten of drinken en ontspannen.

Samenwerken

We werken met veel instanties samen:

 • Sociale wijkonderneming richt zich op ontwikkeling van en participatie in de wijk Ambacht/Babberspolder.
 • Samenwerkingsverband “ Onderwijs Dat Past “: wsns3801.nl/onderwijs-dat-past. Rosemarie Drop is onze contactpersoon.
 • Minters: minters.nl. Marjolijn Howard is onze contactpersoon.
 • Centrum voor Jeugd en gezin: cjgvlaardingen.nl. Claire van Aalten is onze contactpersoon
 • Logopedie praktijk Tanja Poot
 • Leerplicht
 • Kade 40 voor Cultuureducatie: kade40.nl
 • Gemeente Vlaardingen
 • Ouders van onze school kunnen gebruik maken van de peuterspeelzaal van BS het Avonturijn of IKC Jan Ligthart
 • Ouders van onze school kunnen gebruik maken van de kinderdagopvang van Stichting Wijzer
 • Stichting Aanzet
 • Vlaardingen IN Beweging. Onze contactpersoon is Pim van Kan
 • Kerk van het Leger des Heils

 

Scholing

In het schooljaar 2020-2021 gaan we ons als team scholen op het gebied van:

 • Begeleiden studenten door de mentorentraining
 • BHV
 • Referentieniveaus en ontwikkellijnen
 • Skilstown, online training op allerlei onderwijskundige gebieden
 • Het Jonge Kind

 

Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 08.45 uur tot 14.15 uur. De kinderen krijgen per week 25 uur les. Iedereen die bij ons school zit, blijft over om tussen de middag te eten en te spelen onder leiding van  de leerkracht. De kinderen gaan gemiddeld 945 uur per schooljaar naar school. Hiermee halen ze ruim de tijd die in de wet staat vastgelegd met 7520 uur voor leerjaar 1 tot en met 8.

Schooltuinen

De school heeft samen met vrijwilligers schooltuinen om te onderhouden. Deze schooltuinen zijn op het dak. De kinderen leren zaaien en oogsten en wat er allemaal bij komt kijken om een tuin te bewerken en te onderhouden. Tijdens de zomermaanden werken kinderen 1 keer per week enthousiast met de vrijwilligers samen aan de schooltuinen als onderdeel van de biologie.

Speelgoed

In principe nemen kinderen geen speelgoed mee naar school. Als ze dit wel doen, heeft de leerkracht daar om een  bepaalde reden toestemming voor gegeven. Het speelgoed gaat in een bakje in de klas en kan het worden meegenomen na schooltijd. Kinderen mogen soms wel spullen meenemen naar school, alleen in het kader van een project. Dit heeft de leerkracht dan aangekondigd.

Sponsoring

Jenaplanschool Vlaardingen houdt zich in ieder geval aan de richtlijnen zoals die zijn opgesteld in een convenant tussen ministerie, belangenbehartigers en sectororganisaties in de loop van 2008. Kern van dit convenant is dat een sponsor geen invloed op het schoolbeleid mag en kan uitoefenen. Naamsvermelding in een schoolkrant, schoolgids e.d. is wel toegestaan zonder commerciële bedoelingen.

Stamgroepavond

Elk schooljaar heeft elke stamgroep een stamgroepavond. De avond vindt in het begin van het schooljaar plaats. Behalve informatie geven over de organisatie van de stamgroep, de planning van het onderwijs en onze bedoelingen, willen we op die avond de ouders ontmoeten. Ouders hebben er recht op te weten hoe wij het onderwijs aanpakken. Wij op onze beurt hebben de steun en het vertrouwen van de ouders nodig. In de tijd dat de kinderen naar school gaan leren ze veel:  rekenen en taal, maar ook omgaan met elkaar. Met andere woorden we zijn op school met opvoeding bezig. Daarom is educatief partnerschap met ouders onontbeerlijk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen een fijne tijd op school hebben en goed toegerust naar het vervolgonderwijs gaan.

Surfspot, software kopen met korting

Jenaplanschool Vlaardingen is aangemeld bij Surfspot. Via deze instelling is het voor (ouders van) kinderen mogelijk software en hardware met korting te kopen. Ga hiervoor naar de website http://www.surfspot.nl en maak een eigen account aan.

Tevredenheid

Elk jaar vragen we aan kinderen, ouders en personeel om een tevredenheidsenquête gecombineerd met een vragenlijst over de veiligheid  in te vullen. Met de uitkomsten, die besproken worden in de medezeggenschapsraad, bepalen we nieuw beleid en richten we ons jaarplan in.

Vaderdag en moederdag

We vieren jaarlijks vader- en moederdag door een kleinigheidje en/of een gedichtje te maken in de klas.

Verjaardagen

Iedereen die dit wil kan zijn of haar verjaardag op school vieren. We zingen voor de jarige en de (gezonde) traktaties voor de kinderen kunnen worden uitgedeeld. Het team geeft ook de voorkeur aan een gezonde traktatie. De jarige mag 2 kinderen kiezen om mee de klassen rond te gaan.

Verlof

Bij aanvragen voor verlof houden we ons aan het beleid van de gemeente Vlaardingen en de wet. Leerplicht is te bereiken via telefoonnummer (010) 593 1555 of  www.vlaardingen.nl

 

Vrij krijgen buiten de schoolvakanties is (bijna) nooit mogelijk.

 

Familiebezoek, verwachte verkeersdrukte, het niet kunnen boeken van een vliegticket in een bepaalde week, een speciale vakantieaanbieding, of het feit dat een ander kind uit het gezin al vrij is, etc. zijn géén geldige redenen om extra vakantieverlof te krijgen, eerder met vakantie te gaan of later terug te komen.

Ook een werkgeversverklaring vormt geen reden om automatisch extra vakantieverlof te krijgen. Bijna altijd liggen hieraan economische en/of organisatorische redenen ten grondslag en dit is volgens de leerplichtwet geen reden om extra vakantieverlof te mogen verlenen.

 

Het is slechts in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk om extra verlof te verkrijgen. Er moet sprake zijn van gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden verstaan we bijvoorbeeld het overlijden van naaste familieleden, bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel, het bijwonen van een huwelijk van een naast familielid en verhuizing. In genoemde situaties wordt u gevraagd hier bewijs van te overleggen, zoals overlijdensakte, medische verklaring, trouwboekje, uittreksel burgerlijke stand.

Tevens is het soms mogelijk om vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s) in aanmerking te komen voor extra verlof, maar alleen wanneer het voor het gezin in geen enkele schoolvakantie mogelijk is om twee weken aaneengesloten vakantie te hebben.  Er moet dan voornamelijk worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in een schoolvakantie vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

 

Aanvragen voor vakantieverlof voor de eerste twee lesweken van het schooljaar worden nooit gehonoreerd.

 

Verlofaanvragen moeten tijdig en schriftelijk ingediend worden. Verlofaanvragen tot en met 10 schooldagen worden behandeld door de schooldirecteur, waarbij hij/zij vaak advies vraagt aan de leerplichtambtenaar over het wel of niet toekennen van het verlof. Verlofaanvragen van meer dan 10 dagen worden in behandeling genomen door de leerplichtambtenaar.

 

Als er ongeoorloofd toch vakantieverlof wordt opgenomen, dan is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een forse geldboete opleggen.

 

Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken. Maar ook elke andere vorm van verzuim kan door de school gemeld worden of er vindt overleg plaats met de leerplichtambtenaar. Bij vormen  van verzuim hoort ook “te laat komen” of “te vaak ziek melden”  of “thuis moeten helpen met zorgtaken” waardoor er een achterstand in leertijd ontstaat. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van verzuim ligt bij de school.

Vertrouwenspersoon

In een school met zoveel kinderen, leerkrachten en ouders kunnen er dingen gebeuren die niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. Wanneer het om een meningsverschil gaat of een misverstand of zelfs een conflict, dan is het heel belangrijk om naar de betreffende persoon te gaan om tot een oplossing te komen. Dat staat ook beschreven in de klachtenregeling die al eerder genoemd staat. Als het echter gaat om zaken die heel gevoelig liggen dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is iemand die goed kan luisteren en die je handvatten geeft om gevoelige  zaken aan te kaarten of om advies te geven over het geen je verder moet doen. De vertrouwenspersoon kan advies geven, maar kan ook bemiddelen, in de zin van dat ze de weg kan wijzen om met de andere partij in gesprek te gaan. De leerkracht is de eerst aangewezen persoon om mee te spreken als het zaken betreft die de kinderen aangaan. Het kan voorkomen dat u bijzonderheden wilt bespreken en delen met een vertrouwenspersoon van de school. Dit is Rosalie Werlich, telefoon: 010-4712914. De vertrouwenspersoon van de stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs is Letteke Steurkogel van het CED, telefoon 010-4071599.

Verzekering

Het goed verzekeren is een taak die bij de ouders ligt. De school heeft voor alle kinderen een verzekering tegen schoolongevallen afgesloten. Deze verzekering geldt alleen tijdens de schooluren en een uur voor en na schooltijd en gedurende alle activiteiten in schoolverband, dus ook bij het overblijven en de schoolreis. Als het zou voorkomen dat een kind eigendommen van een ander kind beschadigt, dan zijn de ouders (via hun aansprakelijkheidsverzekering) hiervoor verantwoordelijk en verzekerd. Als een kind spullen kwijtraakt of beschadigt, aanvaardt de school daar niet de verantwoordelijk voor. Natuurlijk doen we wel inspanningen om dit te voorkomen.

De school heeft ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de aansprakelijkheid van de school jegens derden, die het gevolg is van een door school gepleegde onrechtmatige daad. In een dergelijk geval kan men spreken van onrechtmatig handelen of nalaten door de school. Het zoekraken van bijvoorbeeld kettinkjes of jassen en kapotte fietsen of diefstal van fietsen vallen daar echter niet onder. Ook schade aangebracht door kinderen aan andere kinderen of aan de school valt hier niet onder, zelfs niet als dit onder schooltijd gebeurt. In situaties waarin kinderen zelf een onrechtmatige daad begaan, zijn ouders aansprakelijk voor de gedragingen van hun kinderen. Wij raden u aan zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren voor dergelijke zaken af te sluiten.

Vieringen

We noemen onze vieringen “kindviering” en “ouderviering”. De kindviering vindt altijd plaats aan het begin van het project en is alleen met de kinderen en het personeel. De ouderviering is altijd aan het einde van het project en is samen met ouders als toeschouwers.

De kindviering vindt altijd plaats op een maandag om 09.00 uur. De ouderviering vindt altijd plaats op vrijdag om 13.15 uur. De data staan in de kalender. In de stamgroepen verzorgen de kinderen onderling eigen vieringen in de klas. Deze noemen we groepsvieringen.

 

Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het Vreedzame school programma past perfect bij de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs en sluit aan bij de doelen van burgerschap.