Opbrengsten en Passend Onderwijs

Onze slogan is: Stap in, reis mee en ontdek de wereld! Hiermee bedoelen we dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht hoe ze leren en wat ze kunnen leren. We willen ons onderwijs zo rijk mogelijk inrichten, stimuleren ontdekkingen en ondersteunen kinderen in hun leerprocessen.

 

Er zijn wel grenzen voor wat betreft de groepsgrootte, want het maximum is 30 kinderen per groep. Ook zijn er grenzen aan wat een groep aankan en daarom maken wij, als er sprake is van

zij-instroom, keuzes  voor wat betreft het aantal kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben vanwege onderwijs- of ondersteuningsbehoeften . Als we vinden dat de groep teveel lijdt onder het gedrag van iemand of we vinden dat we onvoldoende tegemoet kunnen komen aan de leerbehoeften van alle kinderen in de groep, dan kan het zijn dat we nieuwe kinderen in die groep niet aannemen of dat we overgaan tot maatregelen om meer rust in de groep te creëren. Deze maatregelen kunnen divers zijn en zijn niet vooraf vast te stellen omdat het maatwerk zal zijn, afhankelijke van de groep, de stamgroepleiders en het specifieke kind om wie het draait.

 

Als het kind niet leert zoals wij lesgeven, gaan wij lesgeven zoals het kind leert…..

Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs in werking getreden. Hierdoor worden wij verplicht om te zorgen dat elk kind bij ons wordt aangemeld een passende plek krijgt. Meestal is die plek gewoon bij ons op school, maar in enkele gevallen, is het beter als een kind naar een school gaat voor Speciaal Basis Onderwijs of naar het Speciaal Onderwijs. In het Ondersteuningsprofiel beschrijven we onze mogelijkheden en onmogelijkheden om kinderen les te geven en op te voeden binnen ons schoolconcept. Ook beschrijven we in het Ondersteuningsprofiel hoe we ons verbeteren om onze zorgplicht steeds beter te kunnen uitvoeren.

Volgen

We hanteren de toetsen van CITO in januari en juni voor: taal en rekenen voor kleuters, spelling, begrijpend lezen, rekenen, lezen. Verder hanteren we methode gebonden toetsen, observaties en reflecties om de ontwikkelingen en leervorderingen van kinderen te volgen. We noteren deze gegevens in een database die ParnasSys heet. Met het leerlingvolgsysteem ZIEN brengen we sociaal emotionele aspecten in kaart. In groep 8 nemen we als eindtoets de IEP af.

  • We volgen kinderen in hun ontwikkeling en hebben het beleid beschreven in ons VOLGPLAN.

Aan de hand van de uitslag van de CITO toetsen, twee keer per jaar,  delen we kinderen in instructiegroepen in zoals een intensieve groep, een basisgroep en een plusgroep. Aan de hand van deze indeling krijgen de kinderen passende instructies.

  • Aan de hand van de METHODE toetsen, meerdere keren per jaar, krijgen de kinderen extra werk op hun weektaak, huiswerk of worden ze op school apart begeleid door vrijwilligers.

De uitslagen van de CITO toetsen vormen voor ons een schat aan informatie over wat we beter of anders kunnen doen. We analyseren de toets uitslagen op kind, groeps- en schoolniveau om ons onderwijs beter  te laten aansluiten bij de kinderen.

 

 

 

Opbrengsten

De eindopbrengsten zijn de resultaten van groep 8 op de Eindtoets. In 2017 zijn we overgestapt van de CITO naar de IEP . De scores van deze twee toetsen zijn niet met elkaar te vergelijken, maar de niveaus zijn wel met elkaar te vergelijken. Voor onze school is het lastig harde conclusies te trekken uit de behaalde scores omdat we met weinig kinderen meedoen met de Eindtoets. Omdat onze school zo klein is, hebben we weinig kinderen in groep 8. Daardoor kan het zijn dat een zwakke score van 1 kind zwaar drukt op de totale score van de hele groep. Andersom geldt dat ook. De hoge score van 1 kind haalt het gemiddelde meteen omhoog.

 

Eindopbrengsten
  2014-2015 2015-2016 2016-2017
Behaalde landelijke score 532,9 CITO 533,2 CITO 78,3 IEP
Landelijk gemiddeld niveau VMBO GL/TL VMBO GL/TL en HAVO VMBO GL/TL en HAVO
Behaalde schoolscore 539,8 CITO 530,2 CITO 64,8 IEP
School gemiddeld niveau HAVO VMBO GL/TL VMBO KB/GL

Specifieke onderwijsbehoeften

Omdat elk kind uniek is en op zijn of haar eigen wijze leerbehoeften heeft waar wij bij kunnen aansluiten, gaan we er niet van uit dat een kind een probleemleerling is. Wij vinden dat elk kind ons voor de vraag zet hoe we lesgeven en hoe we voor elkaar krijgen het beste in elk kind boven te halen, kansen te benutten en te waarderen. Dit betekent niet dat we individueel onderwijs geven. We hebben geen remedial teaching en geen Plusklas. Bij ons op school trachten we door middel van goed kijken en luisteren met de instructies en de verwerking aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling van elk kind. Onze opdracht is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van elk kind. Om deze behoeften vast te stellen praten we met kind en ouders,  kijken we goed naar de kinderen, we observeren, nemen testen af en toetsen wat kinderen weten, inzien en onthouden hebben. De behoeften beschrijven we in een kindplan, zodat ook de stamgroepleider van de volgende stamgroep weet welke opvoedings-en ondersteuningsbehoeften rekening mee moet worden gehouden.

Dyslexie en dyscalculie

Als een kind 3 x achter elkaar lage scores haalt op de CITO-toetsen voor spelling en/of lezen dan kan het in aanmerking komen voor een dyslexie-onderzoek. Ouders kiezen bij welke instantie ze dat onderzoek laten doen. Als het kind een dyslexieverklaring krijgt, komt het meestal ook in aanmerking voor vergoede behandeling. Deze behandeling wordt gedaan door externen, maar kan wel onder schooltijd en op school plaatsvinden. Als kinderen niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling hebben wij een protocol voor extra ondersteuning door de leerkracht.

 

Om rekenproblemen bij kinderen te voorkomen werken wij volgens een protocol ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie. Mocht een kind, ondanks die aanpak, te weinig ontwikkeling doormaken bij het rekenen, dan bespreken wij op het OT of het in aanmerking komt voor een dyscalculie-onderzoek. Ondersteuning in de opvoeding. Als ouders ondersteuning in de opvoeding wenselijk vinden, kunnen zij contact opnemen met de interne begeleider van onze school, Leanne Krudde.  Er wordt in gezamenlijkheid naar een persoon of instantie gezocht die voorziet in de behoefte van de ouders en kind.

 

Voortgezet Onderwijs

Voor de kinderen van groep 8 gaan we met elkaar op zoek naar het juiste vervolgonderwijs.

Vanaf groep 6 krijgen ouders al zicht op het mogelijke uitstroomniveau van hun kind. Dit is gebaseerd op de gegevens uit het Leerlingvolgsysteem: de methodegebonden toetsen, de niet- methodegebonden toetsen (CITO), observaties en het werk in de klas. In groep 7 nemen we de IEP Advieswijzer af. Sinds schooljaar 2014-2015 is het schooladvies leidend geworden voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.  De Advieswijzer werkt volgens het hoofd-hart-handen-principe en brengt door middel van digitale toetsen niet alleen de cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart, maar ook sociaal-emotionele vaardigheden en leeraanpak (hart) en het creatief vermogen (handen). Gezamenlijk vormen deze onderdelen een compleet beeld van de leerling. Daardoor krijgen we nog meer gegevens in handen om een zo goed mogelijk advies te onderbouwen.

 

Onze school geeft vervolgens in november een voorlopig advies aan de kinderen van groep 8 gebaseerd op alle toetsgegevens, maar ook op basis van de werkhouding, de huiswerkattitude, de motivatie, doorzettingsvermogen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De ervaringen van de stamgroepleider, die van het kind én die van ouders worden hierin meegenomen. Onze school zal rond februari in groep 8 de definitieve schooladviezen bekend maken. In april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. In verreweg de meeste gevallen komen de resultaten vanuit deze toets overeen met het eerder gegeven schooladvies.  Als de IEP Eindtoets hoger uitvalt dan het advies dat we gaven, mogen we naar boven bijstellen.

Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs

 

 

 

Onderwijskundig rapport

Wanneer kinderen onze school verlaten en verder gaan in het Voortgezet Onderwijs, een school voor Speciaal Onderwijs of een andere reguliere basisschool, krijgt de ontvangende school een onderwijskundig rapport van ons. In dit rapport wordt informatie verstrekt over het kind met betrekking tot de leerresultaten, de methodes en andere relevante informatie over het kind. De ouders kunnen hiervan een kopie ontvangen. De school gaat twee keer per jaar naar de Warme Overdracht momenten met het VO om kinderen door te spreken en bijzonderheden door te geven.

 

Besteding van de onderwijstijd per week

 

De school begint elke dag om 08.45 uur.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 15.00 uur uit.

Op woensdag is de school om 12.30 uur uit.

 

5,5 uur een dag op school
3,5 uur een ochtend op school
2 uur een middag op school
3,75 uur een woensdag op school
1,25 uur kleine pauzes per week
2 uur overblijfuren per week (4 x 3 kwartier)
25,75 uur totaal aantal onderwijsuren per week
28,75 uur totaal aantal uren op school per week

 

Besteding van de onderwijstijd per vak per leerjaar

Leerjaar 1,2 Leerjaar 3 Leerjaar 4,5,6,7,8
Taal 4 4 4
Lezen 3 4 4
Schrijven/fijne motoriek 3 3 2
Rekenen 3 4 6
Engels 0,5 0,5 0,5
Projecten 3,5 3,5 3,5
Sociaal Emotioneel 2 2 2
Bewegingsonderwijs 5,5 3,5 2,5
Pauze 1,25 1,25 1,25
25,75 25,75 25,75
   

Contact

Jenaplan Vlaardingen
Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
Tel.: 010 - 471 29 14
E-mail ons

Maand archief

facebook