Aanwezig: Jarno (voorzitter), Eva, Diane, Aron, Leanne (notulist)

Mededelingen:

 • N.v.t.

Notulen vorige vergadering:

 • Geen op- of aanmerkingen.

Huisvesting:

 • Arianne geeft binnenkort een presentatie aan de gemeente (oa vastgoed) over de noodzaak van andere huisvesting van onze school. Er worden panden voorgesteld die niet per definitie een onderwijsbestemming hebben.

Schoolplan 2020-2024:

 • Arianne heeft de afgelopen periode het schoolplan voor de komende periode opgesteld. Alle MR-leden hebben het schoolplan gelezen en voorzien van op- en/of aanmerkingen. Vanuit het bestuur is het schoolplan al goedgekeurd en ondertekend.
 • Leanne heeft n.a.v. een hoofdstuk over de uitstroom en eindopbrengsten kort het nieuwe onderwijsresultaten model en de nieuwe schoolgewichtregeling toegelicht.

Jaarplan 2019-2020:

 • Inhoudelijk eerder besproken en nu na aanpassingen goedgekeurd.

Vacature leerkracht:

 • Mogelijke oplossingen voor gevolgen van het lerarentekort besproken. Het blijft lastig om hierop in te spelen. Op de korte termijn moet gedacht worden aan oplossingen in de huidige formatie, zoals opheven van eventmanagement en IB/directie voor de klas. Uitzendbureaus en ZZP inschakelen. 4-dagen model in de onderbouw, nadenken over onderling uitwisselen van groepen (collega ob neemt groep mb, collega mb neemt groep bb), zodat niet één groep 5 verschillende gezichten heeft per week. Re-integratie trajecten inzetten op ondersteunen in kleine groepjes.
 • Draagkracht eigen personeel is aandachtspunt, waak voor overbelasting en bewaak werkplezier. Bij kortdurige ziekte groepen naar huis sturen.

Vacature MR:

 • Vanaf komend schooljaar komt er een vacature vrij in de oudergeleding van de MR. Jarno maakt hiervoor een vacaturetekst, die in januari in de nieuwsbrief gezet wordt.

Strategisch document Stichting Wijzer:

 • Stichting Wijzer heeft een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld, de missie en kernwaarden staan omschreven in een koerswaaier en koerskompas.Staking en stakingsgelden:
  • De MR adviseert het bestuur van Wijzer om bij volgende stakingen loon uit te keren om het personeel te steunen in de strijd voor betere voorzieningen in het onderwijs.
  • GMR Wijzer mobiliseren om hierin een standpunt in te nemen en te communiceren naar het bestuur.

  Bestuurlijke audit 21-11-2019:

  • Juliet van der Lugt, voorzitter van het bestuur en Hanneke Adema, de nieuwe kwaliteitsmedewerker van de stichting komen onze school op 21 november bezoeken. Na het intensieve inspectietraject van afgelopen jaar is de insteek voornamelijk om de parels van onze school te laten zien.

  Rondvraag en afsluiting:

  • In het nieuwe jaar een groepsfoto maken van de leden van de MR voor op de website en in de app.
  • In de nieuwsbrief ouders informeren over en uitnodigen voor de koffiekamer.