Belangstelling voor onze school

Wanneer u belangstelling voor onze school heeft, nodigen we u van harte uit om een afspraak te maken voor een gesprek met de directeur. Vanwege Corona doen we geen gesprekken en rondleidingen tijdens de schoolgaande uren.  Bij dit eerste verkennende gesprek krijgt u uitleg over de school en een rondleiding. U ontvangt ook een formulier, waarmee u een voor-aanmelding kunt doen. We bellen vervolgens naar de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf om informatie over uw kind te krijgen. Deze vooraanmelding is overigens nog geen definitieve aanmelding. Naar aanleiding van de voor-aanmelding nodigt, de directeur u uit voor een aanmeldingsgesprek. Pas na het aanmeldingsgesprek, het invullen en verwerken van het definitieve aanmeldingsformulier is de aanmelding compleet en definitief . U ontvangt hiervan bericht.

Voor kinderen die eerder op een andere basisschool hebben gezeten overleggen we met de basisschool waar het kind vandaan komt en adviseert het Samenwerkingsverband ‘Onderwijs Dat Past’ over een eventuele overstap voordat het kind definitief wordt aangemeld. We nemen een advies van de basisschool waar het kind op zat, altijd over.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat we niet tot plaatsen van een kind overgaan. Ons maximum is 30 kinderen per groep, maar daar kunnen we dus in sommige gevallen van af wijken:

* Als de groep te groot wordt. Sommige groepen kunnen beter wat kleiner blijven om een goed sociaal klimaat te blijven realiseren.

* Als er teveel kinderen in de groep zijn met speciale onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften.

* Als wij de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte niet aankunnen doordat we handelingsverlegen zijn.

Wennen

Nieuwe kinderen komen uiteraard eerst wennen op onze school. De ouders van de nieuwe kinderen ontvangen een informatiepakket met daarin de schoolgids, informatie van de ouderraad en de kalender.

Intakegesprek

De stamgroepleider maakt zo spoedig mogelijk na het wennen een afspraak met de ouders om het wennen te evalueren en een goede start op school mogelijk te maken.